کلیدواژه‌ها = هیگرومایسین
بهینه کردن انتقال ژن به واسطه اگروباکتریوم در گیاه دارویی زنیان با استفاده از ژن fld

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 313-327

محسن نیازیان؛ سید احمد سادات نوری؛ مسعود توحیدفر؛ پتر گالوشکا؛ سید محمد مهدی مرتضویان