کلیدواژه‌ها = گاما کربوکسیلاز
بررسی تاثیر جهش در ناحیه پروپپتید بر بیان فاکتور IX انسانی

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 208-218

جعفر وطن دوست؛ َشکوفه حسن آبادی؛ مجید مومنی مقدم