کلیدواژه‌ها = دریای مازندران
باکتری شکارچی هالوباکتریووراکس جدا شده از دریای مازندران و بررسی توانایی کنترل برخی باکتری‌های گرم منفی بیماریزا

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 370-385

مجتبی محسنی؛ نازلار محمدحسین زاده؛ عبدالصمد کرامت


تولید فیتاز از عصاره سبوس برنج به کمک سویه‌های باسیلوس جداشده از رسوبات بستر دریای مازندران

دوره 30، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 387-398

مجتبی محسنی؛ فاطمه قربانزاده؛ باقر سیدعلیپور


تولید الکتریسیته در پیل سوختی میکروبی دومحفظه‌ای توسط باکتری شِوانلا اگزوالکتروژنیک جداشده از رسوبات بستر دریای مازندران

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 174-187

مجتبی محسنی؛ سیده مریم اکرامی


سنجش سمیت فلزات سنگین سرب، کادمیوم و مس توسط باکتری نورافشان جدا‌شده از دریای مازندران

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 588-598

مجتبی محسنی؛ شیماسادات معقول