کلیدواژه‌ها = یاروویا لیپولیتیکا
بهینه سازی تولید لیپاز مخمر یارروویا لیپولیتیکا با روش طراحی آزمایش تاگوچی

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 336-343

فرشاد درویشی؛ برومند حسینی؛ پریسا فتحی رضایی