کلیدواژه‌ها = آلکالوئید
خاموش‌سازی سیستماتیک ژن کدوئین اُ-‌دمتیلاز (CODM) با استفاده از فن القای خاموشی‌ از طریق ویروس (VIGS) در گیاه دارویی شقایق

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 92-101

حسین شاهی‌وند؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروز ابادی؛ علیرضا زبرجدی


انتقال T-DNA وایجاد گیاه تراریخت داتوره (Datura metel L.)

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 310-317

طیبه همایی بروجنی؛ علی اکبر احسانپور؛ غلامرضا اصغری