کلیدواژه‌ها = کشت انبوه
مقایسه کلی فرم ها در اسپیرولینا Arthrospira platensis تازه و پودری

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 85-93

2819

منصوره قائنی؛ لاله رومیانی؛ سیده زهرا معصومی زاده