کلیدواژه‌ها = افزایش تدریجی غلظت کانامایسین
بهینه سازی تراریختی در گیاه کلزا (B.napus L. ) با کنترل تولید گاز اتیلن وافزایش تدریجی عامل انتخاب کننده

دوره 27، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 575-589

27410

روح اله کاظمی؛ جعفر امانی؛ علی شرفی؛ علیرضا عباسی؛ علی هاتف سلمانیان