کلیدواژه‌ها = استیل کولین استراز و مهارکننده ها
بررسی ویژگی‌های بیوشیمیایی و سم شناسی آنزیم استیل کولین استراز در کنه‌های دو لکه‌ای مقاوم و حساس به کلرپایریفوس

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 65-75

پریچهر زمانی؛ رضا حسن ساجدی؛ محمد قدمیاری؛ نرگس معماری زاده