کلیدواژه‌ها = فیلوژنی
غربالگری و شناسایی مولکولی نوکاردیاهای با توانایی زیست پالایی هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای و فنل از اکوسیستمهای مختلف ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

شیوا حسینی؛ داود آزادی؛ عبدالرحیم آب سالان


استخراج و توالی‌یابی ژن هم‌ساخت Flowering locus T (FT) در شاهی (Lepidium sativum L.): بررسی فیلوژنتیکی پروتئین استنباطی آن

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 515-523

محبوبه شیخ بهائی؛ فرخنده رضانژاد؛ حسینعلی ساسان؛ هادی روان