نویسنده = شبنم ایران نژاد
معرفی سویه های جدیدی از باکتری نمک دوست Salinivibrio sp. از دریاچه ی ارومیه

دوره 27، شماره 3، آذر 1393، صفحه 335-345

2732

عباس اخوان سپهی؛ شبنم ایران نژاد؛ محمد علی آموزگار؛ امیر توکمه چی