نویسنده = محمد علی آموزگار
تولید پولولاناز نمک دوست خارج سلولی توسط Halorubrum Ha25 جدا شده از دریاچه پرشور آران و بیدگل

دوره 27، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 533-545

مصطفی فاضلی؛ محمد علی آموزگار؛ مهران حبیبی رضایی؛ مریم سیروسی


معرفی سویه های جدیدی از باکتری نمک دوست Salinivibrio sp. از دریاچه ی ارومیه

دوره 27، شماره 3، آذر 1393، صفحه 335-345

عباس اخوان سپهی؛ شبنم ایران نژاد؛ محمد علی آموزگار؛ امیر توکمه چی