1. بررسی تنوع زیستی باکتریهای نمک دوست نسبی و تحمل کننده نمک قابل کشت در تالاب پرشور اینچه برون

پریسا زرپرور؛ محمد علی آموزگار؛ محمد رضا فلاحیان

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 44-56

چکیده
  تالاب اینچه برون در شمال ایران در نزدیکی مرز ترکمنستان واقع شده و شوری و تغییرات pH آن قابل توجه است . در شهریور 1389 از آب ، خاک و نمک 4 منطقه تالاب نمونه برداری شد. 400 جدایه خالص سازی و 55 سویه PCR گردید. جنسهایBacillus (18%) ، Marinobacte (16%)، Halomonas (16%)، Kocuria (9%)،Oceanobacillus (7%)،Dietzia (7%)،Virgibacillus (6%) ، Chromohalobacter (5%) ،) Rhodococcus 2%) ، Micrococcus (3%) ، Paenibacillus (2%) ، Halobacillus ...  بیشتر