نویسنده = عبدالحسین رضایی نژاد
شناسایی miRNAهای پاسخ‌دهنده به تنش گرما در عدس و ژن‌های هدف آنها

دوره 34، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 143-154

سیده زهرا حسینی؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ حسین فلاحی؛ عبدالحسین رضایی نژاد