نویسنده = قاسمعلی گروسی
همسانه سازی، شناسایی و جداسازی یک ژن گلوکز اکسیداز (GOX) از قارچ Penicillium funiculosum

دوره 27، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 473-484

زهرا اسماعیل پور؛ قاسمعلی گروسی؛ رحیم حداد؛ رضا حیدری جاپلقی


ریزازدیادی درون شیشه‌ای گیاه دارویی پروانش (Catharanthus roseus (Linn.) G. Don) از طریق اندام زایی ساقه

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 14-25

جعفر احمدی؛ راضیه محمدی؛ قاسمعلی گروسی