1. القاء کالوس در گیاه دارویی بابا آدم (Arctium lappa L.)

طیبه سلیمانی؛ مهرناز کیهانفر؛ خسرو پیری؛ طاهره حسنلو

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 252-259

چکیده
  باباآدم، گیاه دارویی با اهمیتی است که حاوی ترکیبات دارویی فراوانی از جمله آرکتین و آرکتیژنین می¬باشد که خواص ضد سرطانی این متابولیت¬های ثانویه شناخته شده است. پیشرفت در روش¬های کشت بافت و باززایی این گیاه در شرایطin vitro به منظور آسان نمودن روش¬های انتقال ژن به این گیاه دارویی بسیار مهم می¬باشد. در این تحقیق، برای کالوس¬زایی ...  بیشتر