نویسنده = غلامرضا اصغری
انتقال T-DNA وایجاد گیاه تراریخت داتوره (Datura metel L.)

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 310-317

طیبه همایی بروجنی؛ علی اکبر احسانپور؛ غلامرضا اصغری