نویسنده = مهدی مرتضوی
تولید باکتریایی پروتئین نوترکیب کیتیناز از باکتری ترموفیل Paenibacillus ehimensis

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 188-197

مهدی مرتضوی؛ سعید امین زاده؛ علیرضا قنبری؛ ناصر فرخی؛ علی اصغر کارخانه؛ زهره جواهری