اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد نبیونی
استاد، دانشگاه خوارزمی

سلولی تکوینی

 • nbr.directorkhu.ac.ir

سردبیر

دکتر محمد رضا زمانی
استاد، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

 • zamaninigeb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی فرازمند
استاد، دانشگاه تهران

 • afarazmandut.ac.ir
دکتر سعید امین زاده
استادیار، پژوهشگاه ژنتیک

 • aminzadehnigeb.ac.ir
دکتر حسین نادری منش
استاد، دانشگاه تربیت مدرس

 • nadermanmodares.ac.ir
دکتر مسعود شمس بخش
دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

 • shamsmodares.ac.ir
دکتر محمد حسین صنعتی
دانشیار، پژوهشگاه ژنتیک

 • sanatinigeb.ac.ir
دکتر اباصلت حسین زاده کلاگر
استاد، دانشگاه مازندران

Molecular Biotechnology

 • ahcolagarumz.ac.ir
دکتر مهران میراولیایی
دانشیار، دانشگاه اصفهان

 • m.miroliaeisci.ui.ac.ir
دکتر سامان حسینخانی
دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

 • samanmodares.ac.ir
دکتر احمد مجد
استاد، دانشگاه خوارزمی

 • majdgmail.com
دکتر شاهرخ صفریان
دانشیار، دانشگاه تهران

 • safarianut.ac.ir
دکتر شایسته سپهر
استادیار، دانشگاه الزهرا

 • shayestehsepehrgmail.com

دبیر تخصصی

دکتر اباصلت حسین زاده کلاگر
استاد، دانشگاه مازندران

 • ahcolagarumz.ac.ir
دکتر فرشاد درویشی
استاد دانشگاه الزهرا و دانشگاه مراغه

میکروبیولوژی

 • f.darvishiymail.com

مدیر اجرایی

امیر حسین بندلی
انجمن زیست شناسی ایران

آی تی

 • amirbandaligmail.com
 • 02188310033