مقاله پژوهشی
1. جهش‌زایی در برنج برای ایجاد تحمل به خشکی و بررسی تغییرات ژنتیکی جهش یافته‌ها با نشانگر ISSR

اسدالله احمدی خواه؛ هدا شجاعیان؛ محمدهادی پهلوانی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 126-140

چکیده
  در این مطالعه نقش جهش‌زایی با موتاژن EMS در بهبود تحمل به تنش خشکی در برنج مورد بررسی قرار گرفت. لاین‌های موتانت نسل M2 در مرحله جوانه‌زنی و گیاهچه‌ای در شرایط تنش اسمزی با PEG (8/0- مگاپاسکال) ارزیابی شدند که منجر به جداسازی 9 لاین موتانت متحمل به خشکی گردید. این لاین‌ها به همراه رقم مادری در مرحله گیاه کامل در شرایط مزرعه با اعمال آبیاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بررسی برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی و مولکولی گیاهان تراریخت شده با ژن TRR14 در تیمار شوری

مهناز اقدسی؛ نوشین مقدم

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 141-152

چکیده
  ، پروتئین کوچکی است که در کلروپلاست جای دارد. این پروتئین نخستین بار در غربالگری گیاهچه‌های آرابیدوپسیس مقاوم به ترهالوز (Trehalose Resistant) شناخته شده است. هدف از این تحقیق، بررسی فیزیولوژیکی و مولکولی گیاهان تراریخت‌شده با ژن TRR14 در مقایسه با گیاهچه‌های وحشی آرابیدوپسیس در تنش شوری است. به این منظور، بذر‌های گیاه وحشی آرابیدوپسیس و تراریخت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی
3. بیان دو سیسترونی ژن‌های رمز کننده آنتی‌بادی مونوکلونال trastuzumab در توتون با استفاده از یک توالی جایگاه میانی ورود ریبوزوم

مراد جعفری؛ مریم احساسات وطن

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 153-169

چکیده
  آنتی‌بادی‌های مونوکلونال هترودایمرهای متشکل از چهار زنجیره پپتیدی، دو زنجیره سبک (L) یکسان و دو زنجیره سنگین (H) یکسان هستند. بیان همزمان مقدار برابر ژن‌های رمز کننده برای تولید پایدار و گردایش به صورت یک آنتی‌بادی کارکردی ضروری است. به منظور بیان هم‌زمان چندین ژن، سیستم‌های مختلفی از جمله وکتورهای مبتنی بر جایگاه میانی ورود ریبوزوم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه بادمجان (Solanum melongena L.) تحت تأثیر عصاره حلال‌های مختلف برگ اکالیپتوس (Eucalyptusglobulus Lobill.)

محمود دژم؛ صدیقه سادات خالقی؛ رضا عطااللهی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 170-180

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر دگرآسیبی غلظت‌های مختلف عصاره‌های برگی گیاه اکالیپتوس (E. globulus) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بادمجان رقم محلی جهرم پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاٌ تصادفی با 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل 5 نوع عصاره آبی، متانولی، اتیل استاتی، استونی و بنزنی برگ اکالیپتوس و غلظت‌های مختلف هریک از این عصاره‌ها در 5 سطح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. اثر آلودگی نفتی خاک بر برخی ویژگیﻫﺎی فیزیولوژیکی و مولکولی گیاه

سعیده رجایی؛ سید مهدی سیدی؛ فایز رئیسی؛ بهروز شیران؛ مریم معظم

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 181-197

چکیده
  تنش های غیر زیستی بازدهی گیاه پالایی را به عنوان فن آوری سازگار با محیط زیست و مقرون به صرفه در پالایش آلودگیﻫﺎی خاک کاهش ﻣﻲدهد. هدف از این تحقیق بررسی اثر تنش آلودگی نفتی و مسن خاک (10%وزنی: غلظت کل هیدروکربن های نفتی) طی فرایند گیاه پالایی بر دو گونه گراس (جو دوسر وحشی و جو زراعی) بود. به علاوه اثر تلقیح ریزوباکتریﻫﺎی تجزیه کننده نفت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوشیمی
6. شناسایی و معرفی سویه ایرانی پانتوآ آگلومرانس AKH25 با استفاده از توالی16S rRNA و بررسی قدرت تجزیه کنندگی مالونونیتریل آن

نرجس رمضانی‌پور؛ ارسطو بدویی دلفارد؛ زهرا کرمی؛ عبدالحمید نمکی-شوشتری

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 198-208

چکیده
  مالونونیتریل CH2(CN)2، یک ترکیب دی‌نیتریلی با ساختار خطی است که در تولید علف‌کش‌ها، داروهای ضد سرطان و رنگ‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مطالعه حاضر، باکتری‌های هیدرولیز کننده مالونونیتریل با استفاده از محیط کشت MM1 (mineral salts medium) حاوی 1 درصد مالونونیتریل از نمونه فاضلاب جمع آوری شده و به دو روش بیوشیمیایی و مولکولی شناسایی شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوفیزیک
7. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻮﻧﯿﮑﺎﺳﯿﻮن ﺑﺮابعاد ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮزوم ﺣﺎوی ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ

مریم کته شمشیری؛ مهوش خدابنده؛ فاطمه اطیابی؛ فاطمه رحیمی؛ رضا رسول زاده

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 209-217

چکیده
  ترانسفرزوم ها وزیکول های بسیار تغییر شکل پذیری هستند که به دلیل خصوصیات الاستومکانیکی فوق العاده خود قادرند از منافذی بسیار کوچک تر از اندازه خودشان عبور کرده و نقش دارورسانی به پوست را ایفا نمایند. در این مطالعه ترانسفرزوم های حاوی هورمون رشد با استفاده از دو فرمول متشکل از فسفولیپید و سدیم داکسی کولات (f1) و سدیم لوریل سولفات (f2) به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی
8. ردیابی ژن‌های کنترل کننده صفات مورفولوژیک ریشه و اندام‌های هوایی برنج در رگه‌های نوترکیب جمعیت برنج ایرانی حاصل از تلاقی عنبربو × سپیدرود

حسین صبوری؛ شریفه محمد آلق؛ رضا کریم کشته؛ محبوبه نجار عجم

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 218-233

چکیده
  به منظور رد‌یابی مکان‌های ژنی کنترل کننده صفات (QTLs) مورفولوژیک ریشه و اندام هوایی، تعداد 96 لاین نسل هشتم تلاقی عنبر بو × سپیدرود از تلاقی بین دو رقم سپیدرود و عنبربو در مزرعه تحقیقاتی واقع در شهرستان علی‌آباد در سال زراعی 1390 کشت شدند. صفات مورد بررسی شامل میانگین طول ریشه‌ها، مجموع طول ریشه‌ها، تعداد ریشه‌های کمتر از 5 سانتی‌متر، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوشیمی
9. استخراج و بررسی پایداری و پارامترهای ترمودینامیکی یکی از پلی‌گالاکتورونازهای قارچ Macrophomiona phaseolina

الناز فهیمی بایرامی؛ ناصر فرخی؛ سعید امین زاده

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 234-243

چکیده
  پپلی‌گالاکتورونازها (GH28)، عمدتاً در گیاهان سبب هیدرولیز سوبسترای پکتینی می‌شوند. پلی‌گالاکتورونازها به طور گسترده در گیاهان عالی و میکروارگانیسم‌ها موجود می‌باشند. استخراج پلی‌گالاکتوروناز از منابع قارچی، به علت بازدهی بالای تولید، کاربرد فراوان دارد. در این پژوهش، قارچ M. phaseolina، عامل بیماری پوسیدگی ذغالی، برای تولید پلی گالاکتوروناز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. بررسی تاثیر سالیسیلیک اسید بر روی فعالیت آنزیم‌های پراکسیداز، کاتالاز و پلی‌فنل‌اکسیداز در گیاه سیب‌زمینی آلوده به قارچ Rhizoctonia solani

محمد رضا هادی؛ مجتبی جعفری نیا؛ غلامرضا بلالی

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1395، صفحه 244-255

چکیده
  در این تحقیق اثر سالیسیلیک اسید به منظور کاهش بیماری‌زایی قارچ رایزوکتونیا سولانی بر روی فعالیت آنزیم‌های پراکسیداز، کاتالاز و پلی‌فنل اکسیداز در رقم سیب زمینی آگریا در شرایط گلخانه‌ای بررسی گردید. دو هفته قبل از کاشت ریز‌غده‌های سیب زمینی، خاک‌ استریل گلدان‌ها در قالب یک طرح کاملا تصادفی با قارچ ریزوکتونیا سولانی آلوده شدند. ...  بیشتر