دوره و شماره: دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-154 

مقاله پژوهشی

استفاده از سلولهای در حال استراحت Halomonas salina HSL5 بعنوان زیست واکنشگر برای تولید بیولوژیک اسید وانیلیک

صفحه 1-13

مراحم آشنگرف؛ ایرج نحوی


ریزازدیادی درون شیشه‌ای گیاه دارویی پروانش (Catharanthus roseus (Linn.) G. Don) از طریق اندام زایی ساقه

صفحه 14-25

جعفر احمدی؛ راضیه محمدی؛ قاسمعلی گروسی


تعیین فعالیت سلولازی آکتینومیست‌های گرما‌دوست موجود در کمپوست قارچ خوراکی به روش ارزیابی با کاغذ صافی

صفحه 26-34

نفیسه تقی زاده؛ محمد فارسی؛ علی پاکدین پاریزی؛ سعید طریقی


بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های سه گونه بابونه(Anthemis sp) با استفاده از فعالیت آنزیمی پراکسیداز

صفحه 35-43

مریم السادات ذکری؛ پروین صالحی شانجانی؛ حمیده جوادی؛ محمد علی علیزاده


بررسی تنوع زیستی باکتریهای نمک دوست نسبی و تحمل کننده نمک قابل کشت در تالاب پرشور اینچه برون

صفحه 44-56

پریسا زرپرور؛ محمد علی آموزگار؛ محمد رضا فلاحیان


گوگردزدایی از تیوفن توسط باکتری Pseudomonas stutzeri SEE-1

صفحه 57-65

محمد صادق شیرسلیمیان؛ زهرا اعتمادی فر؛ گیتی امتیازی


جداسازی متابولیت‌های ثانویه طی فرایند استخراج DNA از گیاه آویشن و آنالیز آن‌ها با روش GC-Mass

صفحه 66-74

سید محمود ضایطی؛ احمد اسماعیلی؛ فرزانه مجیری؛ حسن مداح عارفی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ محمد صالحی پور


جداسازی، شناسایی و ارزیابی تولید سیدروفور در باکتری‌های سودوموناس و تأثیر آن بر رشد ذرت در محیط آبکشت

صفحه 75-86

فاطمه طهماسبی؛ امیر لکزیان؛ کاظم خاوازی؛ علی پاکدین پاریزی


مطالعه روند رویان زایی میکروسپورهای کلزا رقم پی اف (PF704) در شرایط درون شیشه ای با استفاده از میکروسکوپ الکترونی

صفحه 88-98

محمد رضا عبداللهی


جداسازی و شناسایی باکتریهای بومی تجزیه کننده سلولز از خاک

صفحه 99-110

رضا عصاره؛ حسین شهبانی ظهیری؛ سیما عشقی


جداسازی و شناسایی اولین باکتری بومی کنترل کننده عامل بیماری شانکر مرکبات، Xanthomonas citri subsp.citri

صفحه 111-118

داریوش غلامی؛ سعید امین زاده؛ سید مهدی علوی؛ طناز گودرزی؛ نسرین کاظمی پور؛ جعفر ولیزاده


افزایش بیان ژن P5CS در گیاهچه زیتون تحت تنش شوری

صفحه 119-124

مریم فرزانه؛ نسرین معتمد؛ فردوس رستگار جزی؛ حسن ابرا هیم زاده


تغییرات فعالیت بیولوژیکی آنزیم های بزاقی در سیگاری ها

صفحه 125-135

عاطفه قدیمی؛ ریحانه سریری؛ حسن آریاپور؛ علی عرفانی؛ فهیمه نصرت آبادی


جداسازی و بررسی بیان واریانت MdMYB10bدر سیب گوشت قرمز و مطالعه اللیسم ژنهای مسئول رنگ قرمز در سیب

صفحه 136-143

عباس یداللهی؛ ابراهیم محمودی؛ بهرام محمدسلطانی


اثر دو پکتین سیب یا اسید پکتیک (AP) و پکتین تغییر یافته مرکبات (MCP) بر ترشح نیتریک اکساید در دودمان سلولی توموری هیپوفیز موش GH3/B6

صفحه 144-154

حوری سپهری؛ حسن مقتدری؛ آمنه رضایوف؛ لادن دلفی؛ سارا دشت بزرگی