دوره و شماره: دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 1-135 

مقاله پژوهشی

بررسی بیان برخی ژن‌های دخیل در مسیر بیوسنتزی ترپنویید‌ها و فنیل‌پروپانوییدها در بافت‌ها، مراحل نموی و تحت تیمار متیل‌جاسمونات در بومادران

صفحه 87-102

احسان فتحی؛ محمد مجدی؛ اسعد معروفی؛ دارا دستان


بررسی ساختار ژنتیکی سه جمعیت بادام وحشی ((Prunus scoparia

صفحه 115-127

زهرا نورمحمدی؛ ریحانه راستی؛ مسعود شیدایی


بررسی تاثیر فنانترن و پیرن بر رنگیزه‌های فتوسنتزی، تمامیّت غشاء سلولی و فعالیت آنزیم‌های پاداکساینده در گیاه گندم (Triticum aestivum L.)

صفحه 128-141

ایوب سبحانی؛ سید یحیی صالحی لیسار؛ علی موافقی


جداسازی ، همسانه‌سازی، توالی یابی و بررسی بیوانفوماتیکی آنالوگ ژن مقاومت به ویروس موزائیک گوجه فرنگی در طالبی بومی رقم TN-92-99

صفحه 103-114

مریم غایب زمهریر؛ فاطمه قرائی


بررسی اثر متقابل تنش خشکی با آسکوربات وسالیسیلیک اسید برفعالیت برخی آنزیمهای آنتی اکسیدان و فلاونوئیدها در گیاه بامیه Hibiscus esculentus L.

صفحه 142-152

امین باقی زاده؛ محمود حاج محمدرضایی؛ زهرا توحیدی


مقاله پژوهشی

بررسی تنوع ژنتیکی مقاومت به بیماری بلایت باکتریایی گندم (Pseudomonas syringae‌‌ pv. Syringae) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR در ارقام گندم بومی ایران

صفحه 53-63

سیده زهرا فاطمی فرد؛ اسد معصومی اصل؛ رسول رضایی


کلون سازی و بیان ژن بتا( 1-3 )(1-4)گلوکاناز در باکتری اشیرشیاکلی جهت تولید مکمل خوراک دام

صفحه 64-74

حکیمه افشین؛ ندا میراخورلی؛ بهناز صفار؛ فریبرز خواجعلی


افزایش تحمل به علف کش گلایفوسیت در نتیجه بیان ژن نوترکیب گلایفوسیت اکسیدورداکتاز (gox) در باکتری اشرشیا کولی

صفحه 75-86

سعیده آقایی؛ امیر موسوی؛ علی هاتف سلمانیان؛ فرانک هادی


کنترل بیماری سوختگی دانه رست گندم ناشی از Fusarium graminearum از طریق پرایمینگ بذرها با سالیسیلیک اسید

صفحه 42-52

منا صراحی نوبر؛ اکبر جاهدی؛ وحید نیکنام؛ بابک مرادی؛ ناصر صفایی؛ حسن ابراهیم زاده؛ مهرداد بهمنش


جداسازی و شناسایی باکتری نمک دوست نسبیSL-7 Halobacillus sp. با پتانسیل زی تبدیلی ال-تیروزین به ال-دوپا

صفحه 28-41

مراحم آشنگرف؛ مینا صیادی


تولید و خالص سازی فیتاز اسیدی و قلیایی از قارچ آسپرژیلوس نایجر و باکتری های نوترکیب اشرشیاکلی و باسیلوس سابتیلیس با هدف دستیابی به یک ترکیب مفید در جیره طیور

صفحه 1-15

مهدی کسرایی؛ ریحانه سریری؛ علیرضا حسابی نامقی؛ محمدرضا نصیری؛ احمد آسوده


بررسی تنوع ژنتیکی در بین ژنوتیپ‌های ایرانی گیاه پنیرک (Malva neglecta) با استفاده از کدون‌های آغاز هدف واقع شده (SCoT)

صفحه 16-27

عبدالمهدی نوریان