مقاله پژوهشی
1. بررسی مقایسه ای اثر عصاره سلولی و محیط کشت قارچ Piriformospora indica بر تولید ترکیبات فنلی در ریشه‌های موئین کتان سفید (Linum album)

حنانه تشکری میانرودی؛ محسن شریفی؛ نجمه احمدیان چاشمی؛ ناصر صفایی؛ مهرداد بهمنش

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 328-338

چکیده
  لیگنان‌ها گروه بزرگی از ترکیبات فنلی باارزش می‌باشند که در بسیاری از گیاهان از جمله خانواده کتان (Linaceae) وجود دارند. در تحقیق حاضر، اثر نسبت‌های مختلف عصاره سلولی و محیط کشت قارچ Piriformospora indica بر تولید ترکیبات فنلی در ریشه‌های موئین کتان سفید (Linum album) مورد مطالعه قرار گرفت. مقدار لیگنان‌های لاریسی‌رسینول، پینورسینول، پودوفیلوتوکسین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوشیمی
2. مطالعه میانکنش نانوذره اکسید مس با آلبومین سرم انسانی با استفاده از تکنیک فلورسانس

علی ریاحی مدوار؛ علیرضا قاسمی نسب

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 339-348

چکیده
  در این مطالعه، برهمکنش بین آلبومین سرم انسانی (HSA) با غلظت‌های مختلف نانوذره اکسید مس (CuO) با استفاده از روش طیف‌سنجی فلورسانس در شرایط شبه فیزیولوژیک بررسی گردید. نتایج نشان داد که در حضور این نانو‌ذره، نشر فلورسانس ذاتی پروتئین کاهش می‌یابد که با غلظت نانوذره در محیط هماهنگ است. بر اساس نتایج مربوط به ثابت سرعت خاموشی (Kq) چنین استنباط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی مقایسه ای پروموترهای ژن های Catalase2 و Thioredoxin H5 در آرابیدوپسیس به منظور تعیین نحوه ی کارکرد آن ها در پاسخ به تنش های زیستی و غیر زیستی

زهرا رینتی؛ روح اله شاملو دشت پاگردی

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 349-360

چکیده
  به منظور بررسی نقش عناصر تنظیمی سیس نواحی پروموتری بر الگوی بیان ژنهای Catalase 2 (CAT2) و Thioredoxin H5 (TRX5) در گیاه آرابیدوپسیس در پاسخ به تنشهای مختلف زیستی و غیرزیستی، توالی پروموتری ژن‌های موردنظر، عناصر تنظیمی سیس موجود در آنها و داده‌های مربوط به بیان این ژنها در تنشهای مختلف به ترتیب با استفاده از Phytozome، PlantCARE و The Bio-Array Resource for Plant Biology دریافت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژنتیک
4. بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های چچم دائمی (Lolium perenne) با استفاده از نشانگرهای مولکولی و بیوشیمیایی

هوشمند صفری؛ هومن شیروانی؛ لیدا فریدونی

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 361-374

چکیده
  تنوع‌ژنتیکی 12 ژنوتیپ از گونه مرتعی Lolium perenne با استفاده از نشانگر‌های مولکولی و بیوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. برای هر ژنوتیپ پروتئین‌های محلول برگ به روش Laemmli استخراج، و با ژل پلی آکریل آمید 12% مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد 12 باند برای 12 ژنوتیپ مورد بررسی مشاهده شد، که از 12 باند حاصل تعداد 6 باند چند شکل بود و در 6 باند نیز چند شکلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی اثر ساکارز بر میزان تولید تروپان آلکالوئیدها و چندین پارامتر بیوشیمیایی گیاه تاتوره در شرایط کشت درون شیشه‌ای

پریسا فتحی رضایی؛ المیرا راکعی

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 375-386

چکیده
  گیاه تاتوره بعنوان یک گیاه دارویی مهم، غنی از تروپان آلکالوئیدهای هیوسیامین و اسکوپولامین بوده و پژوهش‌های گسترده‌ای در زمینه بهینه‌سازی شرایط تولید این ترکیبات با ارزش در دنیا در حال انجام می‌باشد. در این پژوهش اثر الیسیتور غیرزیستی ساکارز (15، 30 و 45 گرم در لیتر) بر میزان وزن تر، تولید تروپان آلکالوئیدهای اسکوپولامین و هیوسیامین، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروبیولوژی
6. تولید فیتاز از عصاره سبوس برنج به کمک سویه‌های باسیلوس جداشده از رسوبات بستر دریای مازندران

مجتبی محسنی؛ فاطمه قربانزاده؛ باقر سیدعلیپور

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 387-398

چکیده
  فیتیک اسید فرم اصلی ذخیره‌ای فسفر است که برای حیوانات تک معده نظیر ماکیان و ماهی‌ و حتی انسان قابل هضم نیست. هدف از این تحقیق بررسی تولید فیتاز از عصاره سبوس برنج به عنوان منبع غنی و ارزان قیمت فیتات توسط سویه‌های باسیلوس جداشده از رسوبات بستر دریای مازندران بود. با تیمار حرارتی نمونه‌های رسوب بستر دریا، جدایه‌های باسیلوس تولید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوشیمی
7. تأثیر حلال های آلی بر فعالیت و پایداری آنزیم اندوگلوکاناز و پایدارسازی آن با ساکارز

معصومه محمدی؛ سعید نژاوند؛ محمد پاژنگ؛ علیرضا امانی قدیم

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 399-408

چکیده
  به کارگیری آنزیم‌ها در حلال‌های آلی برای مصارف صنعتی و صنایع داروسازی حائز اهمیت می‌باشد. کاهش فعالیت آنزیم‌ها در حضور حلال‌های آلی می‌تواند به دلیل سخت شدن ساختار پروتئینی آنزیم‌ها در حلال‌های آلی ، واسرشتگی و مهار آنزیمی باشد. معمولا پایداری آنزیم‌ها نیز در حلال‌های آلی کاهش می‌یابد. برای رفع این مشکل می توان از روش‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. پروفایل ترانسکریپتوم نوک شاخه و ریشه گیاه سویا

سعید میرزایی

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 409-421

چکیده
  چکیده در گیاهان مریستم های انتهای شاخه و ریشه، نواحی دارای سلول‌ های بنیادی هستند. مریستم نوک شاخه سلول های مورد نیاز برای توسعه ساختار های هوایی گیاه مانند برگ‌ها، گل‌ها، شاخه‌ها و فواصل بین Node ها را تامین می کند و مریستم نوک ریشه مسئول ایجاد اندام های زیر زمینی گیاه می باشد. علاوه بر این ریشه از اجزای اصلی تغذیه و استفاده از آب در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژنتیک
9. بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم C825T در ژن GNB3 با چاقی در جمعیت استان اردبیل

فاطمه ناطق؛ هاشم یعقوبی؛ کیوان رجبعلیزاده

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 422-429

چکیده
  امروزه چاقی یکی از معضلات بهداشتی و عامل خطر بروز بسیاری از بیماریهاست که از علل عمده‏ی بروز آن، عوامل ژنتیکی هستند. یکی از عوامل ژنتیک که اخیراً برای چاقی مورد توجه قرار گرفته، پلی‏مورفیسم‏های ژن GNB3 می‏باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین پلی‏مورفیسم C825T در ژن GNB3 با چاقی در جمعیت استان اردبیل انجام گرفت.این مطالعه از نوع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی
10. طراحی آزمون PCR جهت تشخیص ویروس هپاتیت B و ارزیابی عملکرد این آزمون در غربالگری مراجعین به سازمان انتقال خون

روح الله نخعی سیستانی؛ سید مهدی سادات الحسینی

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 430-438

چکیده
  هپاتیت B از جمله ویروس‌های شایعی است که یکی از راه‌های انتقال آن خون و فرآورده‌های خونی می‌باشد. هدف از این پژوهش طراحی آزمونی است بر اساس واکنش زنجیره‌ای پلی‌مرازی (PCR) که بتوان از آن به منظور تشخیص ویروس هپاتیت B در نمونه‌های بالینی استفاده نمود. در این مطالعه یک نمونه‌ی خون با بار مشخص ویروس تهیه شد تا قابلیت جفت پرایمر طراحی ...  بیشتر