مقاله پژوهشی
1. بررسی اسانس سه گونه مرزه (S. spicigera , S. rechingeri , S. macrantha) علیه باکتری های عامل عفونت بیمارستانی و قارچ کاندیدا آلبیکنس

المیرا احسانی؛ فاطمه سفیدکن؛ فرزانه حسینی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 107-119

چکیده
  به منظور بررسی اسانس سه گونه مرزه (S. spicigera ,S. rechingeri ,S. macrantha) علیه باکتری های عامل عفونت بیمارستانی و قارچ کاندیدا آلبیکنس، ابتدا از هر سه گونه مرزه فوق دو اکسشن از باغ گیاه شناسی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در سال 1391جمع آوری شده و سپس اسانس این گیاهان به روش تقطیر با آب جداسازی گردید.آنالیز ترکیبات تشکیل دهنده اسانس‌ها توسط دستگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی
2. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گندم دیم با استفاده ازآغازگرهای نیمه تصادفی اینترونی-اگزونی

احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ کامران سمیعی؛ رضا دریکوند

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 120-129

چکیده
  امروزه استفاده از نشانگرهای مولکولی در برآورد تنوع ژنتیکی در گیاهان زراعی استفاده فراوانی دارد. یکی از این نشانگرها که حالت توسعه یافته تری از نشانگر RAPD است، نشانگر نیمه تصادفی مربوط به ناحیه اتصال اینترن-اگزون می باشد. نتایج مطالعه حاضر که بر روی 23 لاین و رقم گندم نان دیم و 2 رقم گندم دوروم دیم پرکاربرد در غرب کشور صورت گرفت، نشان داد ...  بیشتر

3. تاثیر سطوح مختلف سرما روی پروتئین کل، پرولین و فعالیت برخی از آنتی اکسیدانهای آنزیمی گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)

منصور افشار محمدیان؛ زهرا انصاری پیری

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 130-140

چکیده
  امروزه استفاده از شیرین کننده های طبیعی به ویژه اگر افراد مبتلا به دیابت نیز بتوانند از آنها مصرف نمایند، اهمیت زیادی پیدا کرده است. استویا (Stevia rebaudiana) گیاهی بوته ای از تیره Asteraceae، به دلیل دارابودن دی‌ترپن گلیکوزیدهایی از جمله Stevioside و Rebaudiosideو Dudoside که بیش از 300 بار از ساکارز شیرین ترند، از نظر اقتصادی و علمی بسیار مورد توجه است. این تحقیق، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. گروه‌بندی و ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مختلف گیاه دارویی Plantago psyllium با استفاده از نشانگر ISSR

مهدی رمضانی؛ مهدی رحیمی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 141-151

چکیده
  تنوع ژنتیکی 17 اکوتیپ مختلف اسفرزه گونه Plantago psyllium با استفاده از 12 نشانگر ISSR مورد ارزیابی مولکولی و همچنین با نه صفت، مورد ارزیابی مرفولوژی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس حاکی از تنوع بالا بین اکوتیپ های مورد مطالعه بود. تجزیه خوشه‌ای به روش UPGMA توانست 17 اکوتیپ مختلف را بر اساس داده‌های زراعی در سه گروه قرار دهد. همچنین ارزیابی مولکولی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی اثر متیل جاسمونات، نیترات پتاسیم و موالونیک اسید بر محتوای آرتمیزین در کشت سوسپانسیون سلولی درمنه خزری

ماندانا صمیمی زاد؛ پریسا جنوبی؛ محمدرضا نقوی؛ الیاس آریا کیا؛ بنیامین یزدانی؛ ابوالحسن شاهزاده فاضلی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 152-160

چکیده
  مقدمه: درمنه خزری (Artemisia annua L.) از گیاهان دارویی و معطر خانواده Asteraceae می‌‌‌باشد. اهمیت عمده این گیاه ناشی از حضور لاکتون سزکوئی ترپن اندوپراکسید به نام آرتمیزینین است که علاوه بر خاصیت ضد‌ مالاریایی قادر به از بین بردن انتخابی سلولهای سرطانی می‌باشد.هدف: با توجه به مقدار اندک آرتمیزینین در این گیاه و غیراقتصادی بودن ساخت شیمیایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوشیمی
6. سنتز نانو ذرات نقره به روش سبز با استفاده از عصاره گیاه مرزنجوش اروپایی( Origanum majorana )و بررسی اثرات ضد میکروبی آن

سمیه کاوسی؛ هاشم یعقوبی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 161-173

چکیده
  روشهای مختلف زیادی برای تولید نانوذرات نقره وجود دارد ولی استفاده از گیاهان بدلیل کم هزینه و سازگار محیط زیست بودن در سنتز نانوذرات بسیار مورد توجه قرار گرفته است در این مطالعه سنتز زیستی نانوذرات نقره بوسیله عصاره گیاه مرزنجوش اروپایی و بررسی خصوصیات ضد میکروبی آن گزارش شده است. در این مطالعه از عصاره گیاه مرزنجوش اروپایی به عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروبیولوژی
7. تولید الکتریسیته در پیل سوختی میکروبی دومحفظه‌ای توسط باکتری شِوانلا اگزوالکتروژنیک جداشده از رسوبات بستر دریای مازندران

مجتبی محسنی؛ سیده مریم اکرامی

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 174-187

چکیده
  پیل سوختی میکروبی، سیستم بیوالکتروشیمیایی است که انرژی موجود در ترکیبات آلی را از طریق عملکرد کاتالیسیتی میکروارگانیسم‌ها در شرایط بی‌هوازی به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند. جداسازی و بررسی مشخصات باکتری‌ شوانلا از رسوبات بستر دریای مازندران و نیز بررسی توانایی تولید الکتریسیته از اهداف پژوهش حاضر بود. نمونه‌های جمع‌آوری شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی
8. تولید باکتریایی پروتئین نوترکیب کیتیناز از باکتری ترموفیل Paenibacillus ehimensis

مهدی مرتضوی؛ سعید امین زاده؛ علیرضا قنبری؛ ناصر فرخی؛ علی اصغر کارخانه؛ زهره جواهری

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 188-197

چکیده
  کیتین، دومین بیوپلیمر فراوان در طبیعت بعد از سلولز و جزء اصلی کوتیکول حشرات و پوسته سخت پوستان است و دیواره سلولی بیشتر قارچها و بعضی از جلبکها و نیز نماتدها را تشکیل می‌دهد. مقادیر زیادی کیتین به شکل باقیمانده تجزیه ناپذیر بدن بسیاری از جانداران وارد طبیعت می‌شود که باعث آلودگی محیط زیست می‌گردد. می‌توان پس از تجزیه این پلی ساکارید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیولوژی سلولی
9. بررسی هیستوپاتولوژی ترمیم زخم های عمیق پوستی غیر عفونی با عصاره هیدروالکلی گیاهان مرزه کوهی، بادرنجبویه، سدر، گل ختمی و حنا

مهران میراولیائی؛ ریحانه چلونگر؛ اکرم امین جعفری؛ اردشیر طالبی؛ مجید غیاث

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 212-222

چکیده
  ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ‌ﻫـﺎی ﻋﻤـﺪه در درﻣﺎن زﺧﻢ، ترمیم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از چالش های مهم پیش رو ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. با توجه به خواص آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی و ضد التهابی اثبات شده در گیاهان مرزه کوهی، بادرنجبویه، سدر، گل ختمی و حنا، تاثیر این گیاهان ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ ﭘﻮﺳﺘﻲ و هم چنین مقایسه با تتراسیکلین در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژنتیک
10. بررسی تاثیر جهش در ناحیه پروپپتید بر بیان فاکتور IX انسانی

جعفر وطن دوست؛ َشکوفه حسن آبادی؛ مجید مومنی مقدم

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 208-218

چکیده
  فاکتور IX بعنوان یک فاکتور انعقاد خون و وابسته به ویتامین K، برای عملکرد بیولوژیک خود نیاز به تغییرات پس از ترجمه از جمله گاماکربوکسیلاسیون دارد. گاماکربوکسیلاسیون توسط آنزیمی به نام گاماکربوکسیلاز کاتالیز می شود و پروپپتید پروتئین های وابسته به ویتامین K، اولین مکان شناسایی گاماکربوسیلاز می باشند. اسیدهای آمینه خاص در این توالی ...  بیشتر