همسانه سازی مولکولی ترادف رمزکننده ژن H+- ATPase غشای پلاسمایی در گراس شورزی Aeluropus littoralis

دوره 27، شماره 3، آذر 1393، صفحه 377-388

احسان شکری؛ نجمه نصیری؛ قربانعلی نعمت زاده


تولید فیتاز از عصاره سبوس برنج به کمک سویه‌های باسیلوس جداشده از رسوبات بستر دریای مازندران

دوره 30، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 387-398

مجتبی محسنی؛ فاطمه قربانزاده؛ باقر سیدعلیپور


بررسی زیست‌داده‌ای ویژگی‌های ساختاری، عملکردی و دامنه میزبانی آنزیم‌های باکتریایی موثر در مقاومت به استرس‌های اکسیداتیو

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 409-423

نازنین غلامپور فاروجی؛ علی اکبر حداد مشهدریزه؛ سمانه دولت آبادی


ناهنجاری‌های کروموزومی القاء شده توسط فلزات سنگین در گیاه گلپر (Heracleum persicum Desf. ex fisch)

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 438-451

فاطمه حاج مرادی؛ فاطمه علیجانی


جداسازی باکتری Enterococcus sp. 7C37 با توانمندی پروبیوتیکی بالا از پنیر قاینی به عنوان یک محصول تخمیری لبنی در استان خراسان جنوبی

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 459-468

سارا طالبی؛ علی مخدومی؛ معصومه بحرینی


بررسی میزان بیان ژن‏های NPR1، MLO و BI-1 در گندم حساس به سفیدک سطحی تحت تیمار با القا کننده کیتوزان

دوره 31، شماره 4، دی 1397، صفحه 471-483

مرجان خاتمی؛ لیلا آهنگر؛ فاختک طلیعی طبری؛ حسین صبوری؛ ولی ا.. بابایی زاد


بررسی توان باکتریهای فلاوباکتریوم در حلالیت فسفر نامحلول

دوره 26، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 472-479


تجزیه ارتباط عملکرد و برخی صفات گیاهی در ژنوتیپ‌های کتان ایرانی با استفاده از نشانگرهای IRAP و REMAP

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 484-495

حسین عباسی هولاسو؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ عبدالله حسن زاده قورت تپه


بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیک Rhizobium leguminosarum bv. viciae بومی ایران

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 513-523

هوشنگ خسروی


تولید پولولاناز نمک دوست خارج سلولی توسط Halorubrum Ha25 جدا شده از دریاچه پرشور آران و بیدگل

دوره 27، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 533-545

مصطفی فاضلی؛ محمد علی آموزگار؛ مهران حبیبی رضایی؛ مریم سیروسی


مطالعه‌ی اثر غلظت‌های مختلف استات سرب بر مراحل تکوین دانه‌های گرده در گیاه بادمجان (Solanum melongena L.)

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 63-71

مجید توکلی؛ عبدالکریم چهرگانی؛ حسین لاری یزدی


بررسی ویژگی‌های بیوشیمیایی و سم شناسی آنزیم استیل کولین استراز در کنه‌های دو لکه‌ای مقاوم و حساس به کلرپایریفوس

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 65-75

پریچهر زمانی؛ رضا حسن ساجدی؛ محمد قدمیاری؛ نرگس معماری زاده


بررسی اثر تنظیم کننده‌های رشد و جداکشت بر پینه‌زایی گیاه دارویی زنیان

دوره 32، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 65-70

بهمن فاضلی نسب؛ زیبا فولادوند


بررسی تنوع ژنتیکی مقاومت به بیماری بلایت باکتریایی گندم (Pseudomonas syringae‌‌ pv. Syringae) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR در ارقام گندم بومی ایران

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 65-75

سیده زهرا فاطمی فرد؛ اسد معصومی اصل؛ رسول رضایی


جداسازی متابولیت‌های ثانویه طی فرایند استخراج DNA از گیاه آویشن و آنالیز آن‌ها با روش GC-Mass

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 66-74

سید محمود ضایطی؛ احمد اسماعیلی؛ فرزانه مجیری؛ حسن مداح عارفی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ محمد صالحی پور


اثر پیش تیمار 2,4-D و تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر باززایی گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.)

دوره 31، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 67-75

آرزو عزیز خواجه؛ ابراهیم دورانی


بررسی فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و پرولین در ارقام ذرت (Zea mays L.)تحت تنش شوری

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 77-90

داور ملازم؛ علی بشیرزاده


طراحی، ساخت، مشخصه یابی و ارزیابی زیستی نانوذرات اکسید آهن پوشش داده شده با پلیمر پرشاخه ی پلی گلیسرول

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 80-91

عاطفه زارع پور؛ محمد رفیعی نیا؛ حسین صالحی؛ علی ضرابی


مطالعه تاثیر فلز کادمیوم بر فعایت آنزیم پروتئاز باکتری Pseudomonas aeruginosa

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 89-104

ندا سزاوار؛ داریوش مینایی تهرانی


تولید الکتریسیته در پیل سوختی میکروبی دومحفظه‌ای توسط باکتری شِوانلا اگزوالکتروژنیک جداشده از رسوبات بستر دریای مازندران

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 174-187

مجتبی محسنی؛ سیده مریم اکرامی


بررسی فعالیت ضد گلیکوزیلاسیونی عصاره هیدروالکلی گیاه کنگر( Gundelia tournefortii) در آلبومین سرم گاوی در مدلهای دیابتی

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 191-202

فریبا عزیزی مرادی؛ سیف الله بهرامی کیا


بررسی مراحل نموی و امکان رویان زایی از میکروسپورآویشن‌دنایی(Thymus daenensis)

دوره 31، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 200-209

امین حیدری؛ جواد هادیان؛ محمد حسین میرجلیلی؛ علیرضا کرمی؛ محمد رضا کنعانی


غربالگری جدایه‌های هالوتولرانت مقاوم به فلزات سنگین و تولید کننده پپتیدهای غیر ریبوزومی

دوره 32، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 208-218

فاطمه شهرستانی؛ شمس الضحی ابوالمعالی؛ شکیبا درویشعلیپور استانه


ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻮﻧﯿﮑﺎﺳﯿﻮن ﺑﺮابعاد ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮزوم ﺣﺎوی ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 209-217

مریم کته شمشیری؛ مهوش خدابنده؛ فاطمه اطیابی؛ فاطمه رحیمی؛ رضا رسول زاده


تکثیر، همسانه سازی و بررسی امکان بیان ژن زیرواحد فرعی آنتی ژن عامل کلونیزاسیون I (CFaE) از باکتری اشریشیاکولی انتروتوکسیژنیک (ETEC)

دوره 26، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 221-228