تنوع ژنتیکی ارقام نخل خرما در استان‌های‌ سیستان و بلوچستان و هرمزگان با ریزماهواره

دوره 31، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 172-186

حسام الدین تقی نژاد؛ لیلا فهمیده؛ داوود صمصام پور؛ مجید عسکری سیاهویی


اثر آلودگی نفتی خاک بر برخی ویژگیﻫﺎی فیزیولوژیکی و مولکولی گیاه

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 181-197

سعیده رجایی؛ سید مهدی سیدی؛ فایز رئیسی؛ بهروز شیران؛ مریم معظم


ارزیابی ویژگی‌های ساختاری وعملکردی مجموعه پروتئینی Xpt به منظور توسعه‌ روش‌های مولکولی در طراحی نسل جدید آفت کش ها

دوره 32، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 183-197

مهسا جلیلی منش؛ علی اکبر حداد مشهدریزه؛ علی مخدومی؛ محمد رضا حسین دخت


تأثیر دما و عوامل معدنی و آلی بر رشد و تکثیر Paramecium caudatum در محیط کشت مخمر

دوره 26، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 200-207


کلونینگ، بیان و تعیین خصوصیات لیپاز کایمریک باسیلوس ترموکاتنولاتوس در باکتری Escherichia coli

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 202-210

سیدحسین خالقی نژاد؛ علی اصغر کارخانه ای؛ غلامرضا مطلب؛ سعید امین زاده؛ باقر یخچالی


استخراج و خالص سازی پپتید ضد میکروبی جدید از گیاه عناب (Ziziphus Jujuba)

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 211-223

فاطمه دانشمند


شناسایی و بررسی بیان ریز RNA‌های حفاظت‌شده مرتبط با تنش شوری در عدس (Lens culinaris L.)

دوره 36، شماره 3، مهر 1402، صفحه 230-247

مهدی گودرزی؛ احمد اسماعیلی؛ سید سجاد سهرابی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ حمید رضا عیسوند


بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف گندم نان (Triticum aestivum L.)با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR و RAPD

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 248-262

مژده رحمانی؛ مهدی رحیمی؛ مریم عبدلی نسب؛ محمود ملکی


بررسی باززایی مستقیم گیاهچه در دو جمعیت گیاه داروئی هندوانه ابوجهل (Citrullus colosynthis L.)با استفاده از انواع ریزنمونه و تنظیم‌کننده‌های رشد

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 264-273

زینب قاسمی؛ اسد معصومی اصل؛ رضا امیری فهلیانی


شناسایی، همسانه سازی، تعیین توالی ژن virG و ایجاد سویه بومی تخفیف حدت یافته virGΔ با استفاده از سیستم λ Red recombinase

دوره 26، شماره 3، آذر 1392، صفحه 289-305


بررسی اثرات سمیت سلولی نانوذرات طلای تولیدی توسط Bacillus cereus بر روی رده های سلولی هپاتوسیت و فیبروبلاست

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 291-301

آزاده رضایی؛ پرستو پورعلی؛ بهروز یحیایی


تجزیه و تحلیل آماری پپتیدهای ضدسرطان گیاهی با استفاده از محیطR

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 312-324

لیلا زرندی میاندوآب؛ الهه زاده حسینقلی


ارزیابی اثر الیسیتور غیرزیستی بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی گیاه سیر

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 312-325

پریسا فتحی رضایی


بررسی محتوای اسیدآمینه ای، ساختار و ارتباطات فیلوژنتیکی توکسین های دیس‎اینتگرین گونه‌های مار افعی

دوره 32، شماره 3، آبان 1398، صفحه 320-329

مریم ربیعی؛ فرزانه محمدی فارسانی


جداسازی، همسانه سازی و بیان ژن زیرواحد آلفا فیکوسیانین در سیستم بیانی اشرشیاکلی

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 352-359

زهرا شجاع؛ حمید رجبی معماری؛ محمد رعایایی اردکانی


اثرات تراتوژنیک و سمیت سلولی سالن، یک لیگاند رایج در کمپلکسهای وانادیوم

دوره 27، شماره 3، آذر 1393، صفحه 367-376

صابر زهری؛ ابوالفضل بضاعت پور؛ آرش عبدالملکی


بررسی اثر ساکارز بر میزان تولید تروپان آلکالوئیدها و چندین پارامتر بیوشیمیایی گیاه تاتوره در شرایط کشت درون شیشه‌ای

دوره 30، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 375-386

پریسا فتحی رضایی؛ المیرا راکعی


مقایسه بیان ژن Rboh در هندوانه زراعی (Citrullus lanatus) و هندوانه وحشی (Citrullus colocynthis) تحت تاثیر تنش خشکی

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 399-408

نسرین صلاحی؛ زهرا سلیمانی؛ اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور


شناسایی و پیشگویی میکروRNA جدید و بیماری هموفیلی A

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 425-437

حلیمه رضائی؛ مجید متولی باشی؛ سید جواد مولی


بررسی فنوتیپی جدایه های اسینتوباکتر بومانی مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBL) در مراجعه کنندگان به یک بیمارستان نظامی استان گیلان

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 454-458

علی صالح نیا؛ فرشاد نجومی


بررسی نرزایی دو گونه با ارزش دارویی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad) و مرزه رشینگری (S. rechingeri Jamzad)

دوره 31، شماره 4، دی 1397، صفحه 458-470

مصطفی افضلی فر؛ جواد هادیان؛ محمد حسین میرجلیلی؛ مهران عنایت شریعت پناهی


تنوع جمعیتهای زنبور عسل بر اساس نشانگرهای مورفولوژیکی و ریزماهواره (microsatellite) در استان اردبیل

دوره 26، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 462-471


بیان و تخلیص پروتئین ایمنوژن نوترکیب دربردارنده فاکتورهای بیماری زای شیگلا دیسانتری

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 474-483

حسین طراحی مفرد؛ شهرام نظریان؛ امیر میمندی پور


پوشش‌دهی ژلاتین-کیتوسان روی داربست پلی کاپرولاکتون سوپرامولکولی و بررسی تاثیر آن بر رفتار سلول‌های فیبروبلاست موشی

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 500-512

سارا خادمی؛ پروین شکراللهی؛ مژگان زندی؛ شیوا ایرانی


بررسی عملکرد توالی نشانه در انتهای آمین دو پروتئین Ppic و Trmt1 انسان با سیستم ترشح مخمر (YST)

دوره 27، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 520-532

ابراهیم حسینی؛ بهرام محمد سلطانی؛ مهرداد بهمنش