بررسی مقایسه ای اثر عصاره سلولی و محیط کشت قارچ Piriformospora indica بر تولید ترکیبات فنلی در ریشه‌های موئین کتان سفید (Linum album)

دوره 30، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 328-338

حنانه تشکری میانرودی؛ محسن شریفی؛ نجمه احمدیان چاشمی؛ ناصر صفایی؛ مهرداد بهمنش


جداسازی، توالی یابی و بررسی بیوانفورماتیکی عناصر تنظیمی ناحیه پروموتوری ژن C3 در ماهی قزل آلا(Salmo salar)

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 342-352

علی محمد احدی؛ سمیه خاتمی؛ هدا آیت


میکروسپورزایی و مگاسپورزایی در گیاه شکرتیغال Echinops ilicifolius L.

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 349-358

زهرا بقایی فر؛ محمود مفیدی نیا؛ عبدالکریم چهرگانی راد


تغییرات ساختاری بافت‌های ریشه، ساقه و برگ در گندم رقم میهن تحت تنش خشکی

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 393-404

کلثوم عزیزی؛ عبدالکریم چهرگانی راد؛ جلال سلطانی


بهینه سازی آماری تولید سلولاز به وسیله باسیلوس آرئوس سویه AV10 با روش تخمیر حالت جامد ضایعات سلولزی و تعیین خصوصیت نسبی آن

دوره 31، شماره 4، دی 1397، صفحه 409-420

فاطمه آزادیان؛ ارسطو بدویی دلفارد؛ زهرا کرمی


کشف رابطه‌ی میان تنظیم بیان ژن‌ها و تغییرات هیستون استیلاسیون با استفاده از شبکه عصبی

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 411-416

نفیسه بنی‌رضی مطلق؛ فاطمه زارع میرک آباد


بررسی اثرات افزودنیها بر عملکرد، ایمنی و فراسنجه‌های مرتبط با آسیت در جوجه‌های گوشتی

دوره 26، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 416-425


بررسی مهارپذیری متابولیت های ثانویه گیاهی در مقایسه با داروهای شیمیایی بر روی پروتئاز اصلی Mpro و Spike گلیکوپروتئین ویروس SARS-CoV-2 ( nCov-19 ) به روش داکینگ مولکولی

دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 421-438

دنیا پوی؛ مسعود توحیدفر؛ مهدا سادات نصراله زاده


نگرش جدید به اثرات ایمونومودلاتوری کلسی‌تریول در موش سوری

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 458-467

سید میثم ابطحی فروشانی؛ هادی اسمعیلی گورچین قلعه؛ بهمن منصوری مطلق


همسانه سازی، شناسایی و جداسازی یک ژن گلوکز اکسیداز (GOX) از قارچ Penicillium funiculosum

دوره 27، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 473-484

زهرا اسماعیل پور؛ قاسمعلی گروسی؛ رحیم حداد؛ رضا حیدری جاپلقی


استخراج و شناسایی یک پپتید فعال زیستی جدید حاصل از هیدرولیزات کرم سفید ریشه

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-15

عسل خواجه پور زاوه؛ احمد آسوده؛ حسین نادری منش


بررسی نقش HMGB1 در بیماری Cerebral Ischemia و مقایسه داروهای طراحی شده برای مسیر سیگنالی آن

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 9-22

الناز امان زاده؛ حسن محبت کار


بررسی تأثیر ژن های rolC و trolC برجوانه زنی و رشد گیاهچه های تراژن توتون (Nicotiana tabacum)

دوره 32، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 10-18

گیتا امینی؛ هانیه محجل شجا؛ الهام محجل کاظمی؛ روح اله متفکر آزاد


ریزازدیادی درون شیشه‌ای گیاه دارویی پروانش (Catharanthus roseus (Linn.) G. Don) از طریق اندام زایی ساقه

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 14-25

جعفر احمدی؛ راضیه محمدی؛ قاسمعلی گروسی


بررسی اثر نانوذرات اکسید مس روی ژنوم باکتری استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 14-25

نسرین زارع؛ بهرام گلستانی ایمانی؛ فرخ کریمی


افزایش تحمل به علف کش گلایفوسیت در نتیجه بیان ژن نوترکیب گلایفوسیت اکسیدورداکتاز (gox) در باکتری اشرشیا کولی

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 14-24

سعیده آقایی؛ امیر موسوی؛ علی هاتف سلمانیان؛ فرانک هادی


ارزیابی ویژگی های مولکولی و زیستی باکتری Pseudomonas fluorescens UTPF5 عامل بیوکنترل Meloidogyne javanica روی گوجه فرنگی

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 15-32

نگار باقری؛ مسعود احمدزاده؛ حمیده افشارمنش؛ زهرا صابرباغبان؛ ملیحه محمدزاده کاشانی


بررسی اثرات ضد باکتری و ضد قارچی نانوذرات نقره حاصل از عصاره آبی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.)

دوره 31، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 16-26

فاطمه دهقان نیری؛ مریم میرحسینی؛ سودابه مفاخری؛ محمد مهدی ضرابی


بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گندم دیم با استفاده ازآغازگرهای نیمه تصادفی اینترونی-اگزونی

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 120-129

احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ کامران سمیعی؛ رضا دریکوند


نقش پیش انکوباسیون در تشکیل کمپلکس سوپراملکولی لوسیجنین با پاراسولفوناتوکلیکس[4]آرن در محیط کشت سلولی

دوره 36، شماره 2، تیر 1402، صفحه 128-142

ریحانه خسروی؛ امیر نوروزی


فعالیت ضد باکتریایی عصاره های هیدروالکلی گیاه آویشن و به لیمو بر باکتری Pseudomonas syringae در شرایط آزمایشگاهی

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 136-143

فایقه اطمینانی؛ ادیبه اطمینانی


القاء مقاومت به ویروس برگ بادبزنی مو (GFLV) به روش RNA Silencing

دوره 31، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 137-150

سمیرا پاکباز؛ مقصود پژوهنده؛ امید عینی گندمانی؛ نعمت سخندان


بررسی برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی و مولکولی گیاهان تراریخت شده با ژن TRR14 در تیمار شوری

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 141-152

مهناز اقدسی؛ نوشین مقدم


اثرات القاء پلی‌پلوئیدی بر روی خصوصیات موروفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه زنیان (Carum carvi L.)

دوره 32، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 147-160

راحله اکبری؛ لیلا فهمیده؛ بهمن فاضلی نسب


مخمر پیکیا پاستوریس: ابزار آزمایشگاهی مناسب برای تولید پروتئین های نوترکیب

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 154-177

زهرا الیاسی گرجی؛ امیر امیری یکتا؛ سعید حسنی؛ محمدحسین صنعتی