دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تغییرات ساختاری بافت‌های ریشه، ساقه و برگ در گندم رقم میهن تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

کلثوم عزیزی؛ عبدالکریم چهرگانی راد؛ جلال سلطانی


مطالعه‌ی مولکولی بیان ژن بیوفیلم icaD تحت اثر عصاره گیاهان زنجبیل و کنگر فرنگی در باکتری Staphylococcus aureus

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

متین قدرت؛ هادی حبیب الهی؛ محمد رضا صفری مطلق


مقاله مروری

مروری بر فیلوژنتیک و سیتوپاتوژنز فیلوویروس‌ها، رتروویروس‌ها و کرونا ویروس‌های منتقل شونده از خفاش به انسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

منصور خالدی؛ ندا یوسفی نوجوکامبری؛ حامد افخمی؛ فاطمه ثامنی؛ سجاد یزدان ستاد


مقاله پژوهشی

بهبود تولید و مقاومت به اتانل در مخمر ساکارومایسس سرویزیه با راهبرد مهندسی تکاملی با استفاده از تنش 1-بوتانل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

فاطمه شیخی؛ خسرو رستمی؛ مهرداد آذین؛ محمدعلی اسداللهی؛ منصور ابراهیمی؛ پیام غیاثی؛ امیر فیضی


شناسایی و پیشگویی میکروRNA جدید و بیماری هموفیلی A

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

حلیمه رضائی؛ مجید متولی باشی؛ سید جواد مولی


ناهنجاری‌های کروموزومی القاء شده توسط فلزات سنگین در گیاه گلپر (Heracleum persicum Desf. ex fisch)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

فاطمه حاج مرادی؛ فاطمه علیجانی


معرفی باکتری های مولد بیودمولسیفایر جدا شده از خاک های آلوده به نفت و سنجش عملکرد آن ها در جداسازی آب از نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

هدی سباتی؛ حسین معتمدی


تنوع باکتری‌های ریزوبیومی جدا شده از گره‌های ریبوزومی ریشه گیاه یونجه آلفا آلفا (Medicago sativa) با استفاده از قطعات برشی ژن 16rRNA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

شهرزاد گلابکش؛ شهرزاد خرم نژادیان؛ ابراهیم رجب زاده قطرمی؛ محمد رشنو


بهینه سازی فرآیند زی تبدیلی ال تیروزین به ال دوپا توسط سویه جدید باکتری Paenibacillus sp. strain CT4W با استفاده از روش های تک عاملی و تاگوچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اسفند 1399

مراحم آشنگرف؛ مینا صیادی؛ محمد مجدی


افزایش پایداری دمائی پروتئاز سالینی ویبریو پروتئولیتیکوس AF-2004 با استفاده از جهش زایی هدفمند مکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

ماتیا سادات برهانی؛ زهرا اعتمادی فر


مطالعه‌ی القای اتوفاژی و مرگ سلولی در سلول‌های MCF-7 در حضور کوئرستین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1400

شاهرخ صفریان؛ آی سان عرفانی


تجزیه پروتئوم: شناسایی پروتئین های گیاهی تجمع یافته در روده حشرات کامل Aelia acuminata

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1400

محمد سعادتی


تجزیه ارتباطی صفات مورفو-فنولوژیک در توتون‌های شرقی (Nicotiana tabacum L.) با نشانگرهای SSR تحت شرایط حضور و عدم حضور گل‌جالیز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

مریم طهماسب عالی؛ رضا درویش زاده؛ امیر فیاض مقدم


بهینه سازی واکنش های اتّصال آمینو اسید به رزین وَنگ و نشاندار کردن پپتید با کروموفور(6/5)–کربوکسی فلورسین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

ریحانه خسروی؛ مرتضی دلیری؛ زهرا عزیزی؛ محمدحسین صنعتی؛ مریم محقق؛ امیر نوروزی


پیشگویی جهش‌های پایدارکننده بالقوه پروتئین اینترفرون بتا-a1 (سینووکس) به‌وسیله شبیه‌سازی دینامیک مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

کریم مهنام؛ سوگند امیری فر


ارزیابی بیان RNA طویل غیرکدکننده RMST در پی القای تمایز نورونی در سلول های پرتوان کارسینومای جنینی NT2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

نجمه عباسی؛ حسین فهیمی؛ سید حمید جمال الدینی؛ ریحانه رمضانی؛ صادق باباشاه


سنتز سبز نانوذرات اکسید آهن (Fe3O4) با استفاده از عصاره‌ی آبی اندام‌های هوایی گیاه تلخه (Acroptilon repens L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

لیلی نباتی سوها؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ عزیز حبیبی ینگجه؛ سولماز فیض پور


مقایسه خواص سیتوتوکسیک اسانس و عصاره سرشاخه های Juniperus excelsa در دو منطقة البرز، بر رده سلولی سرطان ریه A549

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

سیده مهدخت مداح؛ فرهنگ مراقبی؛ ستاره سرحدی


تاثیر مشتق های بوسولیک اسید 3-O-Acetyl-11-keto-β-boswellic acid (AKBA) روی ساختار مونومر و دیمر Aβ(1-40) و Aβ(1-42) : نگرش شبیه سازی دینامیک مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

محمدرضا بزرگمهر؛ شهلا بلبلیان؛ علی مرسلی


بررسی میانکنش نانوذره اکسید آهن (Fe2O3) با آلبومین سرم انسانی با استفاده از تکنیک‌های فلورسانس و دورنگ‌نمایی دورانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

علی ریاحی مدوار؛ علیرضا قاسمی نسب؛ فرشید برزگری دهج؛ زهرا زمانی؛ فاطمه رضائی


اثر قارچ اندوفیت و نانوذره اکسید روی بر برخی شاخصهای رشدی و فیتوشیمیایی گیاه عروسک پشت‌پرده در شرایط درون‌شیشه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

صالح شهابی وند؛ نسترن حیدری


تهیه انواع فرمولاسیونهای لیپوزومی پیپراکتام و بررسی اثر ضد میکروبی بر Pseudomonas aeruginosa

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

حمیده میرزاخانلو؛ رابعه خوشنویس زاده؛ شهره زارع کاریزی


ارزیابی اثر سیتوتوکسیسیتی متابولیت‌های ترشحی و عصاره سلولی بیفیدوباکتریوم‌های جداسازی شده از محصولات لبنی بر رده سلولی سرطان کولون (SW1116) و نرمال کلیه (HEK 293)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

مریم ثریا؛ الهام معظمیان


بررسی اثرات ورزش میان‌مدت در پاسخ القا شده توسط تیمروزال در مسیر آتوفاژی بخش پری فرونتال موش نرِ نژاد ویستار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1400

مجید نوائیان؛ مونا سوسنی راد؛ محمد ناصحی


تاثیر فاکتور‌های القایی بر توان رشد، کلون‌زایی و الگوی ژنتیکی سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی ماهی آزاد دریای خزر در شرایط آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

محمدرضا کلباسی؛ حسین بهاروند؛ سمانه پورسعید؛ گورو یوشیزاکی


مقایسه In silico پپتیدهای زیست‌فعال حاصل از آنزیم روبیسکو سه ریزجلبک با پروتئین-های متداول مصرفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

لیلا زرندی میاندوآب؛ سیده فهیمه رضوی؛ فرشاد پوریوسف؛ نادر چاپارزاده


بررسی فعالیت تثبیت نیتروژن، بیان ژن nifH و رشد در سیانوباکتر Aliinostoc sp.، تحت تاثیرمنابع نیتروژن، فسفر و پتاسیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

محمد فارسی؛ مریم نبی پور؛ قربان علی نعمت زاده؛ امین میرشمسی کاخکی


بررسی محتوای فنول و فلاونوئید کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی و آنتی‌کولین‌استرازی نمونه‌های بره موم جمع آوری شده از سه منطقه استان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

شهناز فتحی هفشجانی؛ صفا لطفی؛ الهام رضوان نژاد؛ مجتبی مرتضوی؛ علی ریاحی مدوار


غربالگری و شناسایی مولکولی نوکاردیاهای با توانایی زیست پالایی هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای و فنل از اکوسیستمهای مختلف ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

داود آزادی؛ شیوا حسینی؛ عبدالرحیم آب سالان


نقش پیش انکوباسیون در تشکیل کمپلکس سوپراملکولی لوسیجنین با پاراسولفوناتوکلیکس[4]آرن در محیط کشت سلولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

ریحانه خسروی؛ امیر نوروزی


بررسی اثر6-شگول بر بیان ژن های Insig1 و FASN در رده ی سلولی سرطان خون لفنوبلاستی حاد Nalm-6

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

سمیه نجفی درچه؛ سهیلا رهگذر


مطالعه تغییرات ساختاری و دینامیکی پروتئین GSK3β در حضور لیگاند CHIR99021 با استفاده از شبیه سازی و داکینگ مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

جواد کاظمی؛ حسین شاهسوارانی؛ پرویز پاکزاد؛ محمد علی شکرگذار


شناسایی و بررسی بیان ریز RNA‌های حفاظت‌شده مرتبط با تنش شوری در عدس (Lens culinaris L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

مهدی گودرزی؛ احمد اسماعیلی؛ سید سجاد سهرابی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ حمید رضا عیسوند


پایش زیستی تغییرات زمانی غلظت عناصر جزیی معلق در هوا با استفاده ازتکنیک انتقال گلسنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

یونس یعقوب زاده؛ عباس اسماعیلی ساری؛ نادر بهرامی فر


ارزریابی عملکرد دو پپتید نشانه از گیاهان اطلسی ((Petunia × hybrida و اسفناج (Spinacia oleracea) به منظورانتقال پروتئین های نوترکیب به اندامک کلروپلاست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1401

مرجان آدی گوزلی بهروز؛ امیر موسوی؛ علی هاتف سلمانیان


ارزیابی تنوع ژنتیکی گوآوا (Psidium guajava ) با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD و ISSR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1401

محمد ضابط؛ حامد ناصری؛ زهره علیزاده


مقاله مروری

خصوصیات و کاربردهای پراکسیدازهای گیاهی و نانوزیم‌های شبه پراکسیداز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1401

فهیمه بهرام نژاد؛ علی ریاحی مدوار


مقاله پژوهشی

شناسایی نشانگرهایIRAP مرتبط با صفات مورفولوژیکی-زراعی در آفتابگردان دانه روغنی (Helianthus annuus L.) تحت شرایط آبیاری معمولی و محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1401

نسرین اکبری؛ رضا درویش زاده


بررسی بیوترمودینامیکی آنزیم سیکلومالتودکستریناز بومی و برخی جهش‌یافته‌های آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

جمشید مهروند؛ نسیم حیاتی رودباری؛ لیلا حسنی؛ وهب جعفریان؛ خسرو خلیفه


بررسی قدرت و مکانیسم‌ فعالیت آنتی‌اکسیدانی ترکیبات پلی‌فنولی تاکسی‌فولین، مورین و کورکومین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

عارفه سیدعربی؛ ما‌ئده محلوجی؛ افسانه روشن فکر


بررسی اثر اکسیدکنندگی FeSo4 و H2O2 بر خنثی سازی اتیدیوم بروماید، یک ماده با قابلیت سرطان زایی و رنگ آمیزی DNA ژنومیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

مونا خلقی؛ ناهید نوری؛ جلال رستم زاده؛ علی جلیل سرقلعه؛ فرید حیدری


مطالعه فعالیت کمپلکس‌های Nic-امگا 3 و Pic-امگا 3 روی تیروزین قارچ و ویژگی ضد سرطانی آن‌ها در در سلول‌های 375A- ملانوما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

فرها سنگین آبادی؛ نعمت الله غیبی؛ عادله دیوسالار؛ علی اکبر صبوری؛ پریچهر یغمایی