دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی ژنومی و پروتئومی دو نوع پروتئین شوک حرارتی (HSP90-a و HSP90-b) نژاد بز تالی و مقایسه آنها در هفت گونه حیوان اهلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

الهام رضوان نژاد


بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف گز استان اردبیل با استفاده از نشانگرهای مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

گیتا وکیلی؛ یونس پوربیرامی هیر؛ اسماعیل چمنی؛ اصغر استاجی


جداسازی بروی باکتریوم (Brevibacterium) بومی با فعالیت لاکازی خارج سلولی از رسوبات ساحل دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

بابک حاجی زاده؛ نیما شیخ بیگلو؛ مهدی ایمانی؛ رشید جامعی


کلونینگ و بیان ژن کد کننده پروتئین Csu از باکتری اسینتوباکتر بومانی مقاوم به کارباپنم به منظور ایجاد واکسن ژنی نوترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

اسکندر حسین نژاد لزرجانی؛ عباس دوستی؛ علی شریف زاده


بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاهان غازیاقی، گل ماهور و خارمریم بر فرایند سنتز کلاژن در ترمیم زخم دیابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

جواد یزدانی نژاد؛ تکتم حجار؛ مجید مومنی مقدم؛ عیسی کهن -باغخیراتی؛ علیرضا قدسی؛ زهرا قویدل


شناسایی ژن های کلیدی دخیل در سرطان پستان سه گانه – منفی به عنوان نشانگر زیستی مستعد با استفاده از آنالیز داده‌های ترانسکریپتومی توالی یابیRNA مبتلایان به سرطان پستان در مقایسه با افراد سالم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

پگاه محبوب نیا؛ مصطفی رفیعی پور؛ رضا مهدیان؛ فریناز به فرجام


انتخاب محیط کشت بهینه برای جوانه‌زنی بذر و کالزایی و تعیین محتوای ساپونین سوسپانسیون سلولی گیاه چوبک (Acanthophyllum sordidum) تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

زهرا الماسی؛ جلیل خارا؛ منصور افشار محمدیان


بررسی پیوند دی سولفیدی 52-36 در تغییرات ساختاری و انعطاف پذیری دمین FK پروتئین FSTL1، یک مطالعه محاسباتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1401

سیده شهربانو جعفری؛ رحمان امام زاده؛ محبوبه نظری؛ سپیده جعفری؛ محمد رضا گنجعلی خانی


طراحی و تولید کاوشگر بیولومینسانی جدید برای تشخیص مولکولی استافیلوکوکوس اورئوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1401

یاسمن مزیدی؛ رحمان امام زاده؛ محبوبه نظری؛ سیده شهربانو جعفری


بررسی پلی مورفیسم های مرتبط با سقط مکرر در ژن MTHFR در استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

افسانه کرم زاده؛ فاطمه بساق زاده؛ محمد رضا حجاری


تولید پپتیدهای نوترکیب پکسیگانان-ایزگانان و پکسیگانان درگیاه توتون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

الهام عطایی کچویی؛ علی نیازی؛ فرزانه آرام


ارزیابی فولدینگ RNA، روابط تکاملی، و مدل‌سازی مولکولی برهمکنش‌های سوبسترا-آنزیم در لوسیفراز Luciola sp. با داکینگ مولکولی و آنالیزهای بیوانفورماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

مجتبی مرتضوی؛ مسعود ترکزاده ماهانی؛ مهدی رحیمی؛ علی ریاحی مدوار


تهیه نانوالیاف الکتروریسی شده زیست تخریب پذیر بر پایه گلوتن گندم حاوی دوکسوروبیسین به عنوان یک سیستم دارورسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

الهام ارکان؛ فرانک آغاز


توالی RGD اتصال پپتیدهای مشتق از کلاژن IV به اینتگرین‌ها را بهبود می‌بخشد: یک مطالعه in silico

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

ریحانه چمنی؛ محسن نم نبات؛ محمد حسین طالقانی؛ آیلار ایمان پور


مقایسه برهم کنش های ریبوزم 40S انسانی و حیوانات ناقل با پروتئین NSP1 ویروس SARS-cov

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

بیژن بمبئی؛ آفاق باپیرزاده؛ میترا صالحی؛ زرین مینوچهر


تهیه و بررسی اثرات ضد سرطانی نانوذرات پلیمری هدفمند حاوی پاکلی‌تاکسل و siRNA در رده سلولیMCF-7 سرطان پستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

هاشم یعقوبی؛ هادی اسکانلو؛ میلاد داننده باقر آباد؛ ندا فرازی؛ بشیر ندایی شکراب


مطالعه ساختار و دینامیک ال-آسپارژیناز در حضور پلیمر پلی (لاکتیک اسید) به کمک شبیه سازی دینامیک مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

سما الزوینی؛ فرامرز مهرنژاد؛ یاسمن محمودی؛ علی حسین رضایان؛ محمد برشان تشنیزی


اثر دارویی نانوذرات طلای کوت شده با 6-جینجرول بر سطح هیپوکامپی فاکتور رشد عصبی،فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز،آسیب اکسیداتیو DNA وشاخص های آپوپتوزی در موش های صحرائی متاثر از نانوذرات طلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

قاسم مجدی یزدی؛ غلامحسن واعظی؛ ویدا حجتی؛ محمد محمدزاده


مطالعه برهمکنش پروتئین تیمیدین کیناز ویروس آبله میمونی با ترکیبات طبیعی با استفاده از داکینگ مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

طوبی عبدی زاده


شبیه‌سازی دینامیک مولکولی بررسی اثرات کوپلیمر پلی لاکتیک کو گلایکولیک اسید در نسبت‌های مختلف مونومرها بر ساختار و دینامیک پروتئین p53

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1402

محبت انصاری؛ محسن شهلایی؛ دانیال کهریزی؛ طاهره ناصریه؛ امین نوروزی؛ سجاد مرادی


نقش ضد‌اکسیدانتی زیلیتول بر فراسنجه‌های سلولی اسپرم انسانی طی فرایند انجماد- یخ‌گشایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1402

داریوش غلامی؛ رشید علیجانی اردشیر


جداسازی، شناسایی و تعیین خصوصیات بیوشیمیایی آسپارژیناز خارج سلولی فاقد خاصیت گلوتامینازی جداشده از خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

نسرین غلامی؛ غلامحسین ابراهیمی پور؛ محمد یعقوبی آوینی


بهینه‎ ‎سازی محیط کشت باسیلوس سویه‎ AGh1 ‎‏ جهت تولید آنزیم‎ ‎‏ اندو-4،1-بتا-‏دی-گلوکاناز و تعیین ویژگی های آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1402

حسن دیبا؛ جعفر همت؛ محسن واعظ


تولید هیدروژل‌های تشکیل شونده در محل کامپوزیتی کتیرا/هیدروکسی‌آپاتیت بارگذاری شده با داکسی‌سایکلین برای رهایش دارو و بهبود زخم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1402

سارا جانقربان لاریچه؛ مسلم توکل


ساخت حسگر زیستی مبتنی‌بر نانوساختار پلی‌آنیلین/نانوذرات نقره جهت تثبیت آنزیم گلوکز اکسیداز به‌منظور سنجش گلوکز خون در بیماران دیابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1402

مهسا مهدوی نیا؛ غلامرضا کیانی؛ ایوب کریم زادقویدل


ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های جو (Hordeum vulgare L.) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

شریفه حسین پور؛ اسد معصومی اصل؛ رضا امیری فهلیانی


بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های rs2111833 و rs2235324 در ژنTMPRSS6 با کم خونی فقر آهن در جمعیت ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

مریم زارع؛ فائزه مومنی؛ مسعود هوشمند


بررسی اثر اگزوزوم‌های مشتق از سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان بر بیان ژن CDK4 و توانایی تکثیر و مهاجرت سلول های سرطان پستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

منصور الموح؛ محبوبه شیخ بهائی؛ زهیر محمد حسن؛ صادق باباشاه


بررسی بیومکانیکی غشای باکتری بیوفیلمی و بررسی اثر پپتید ضدبیوفیلم بر مشخصه‌های مولکولی و بیومکانیکی غشا: مطالعه دینامیک مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

فاطمه ابراهیمی ترکی؛ محبوبه ضرابی؛ مهکامه شربتدار؛ احیا عبدی عالی


بررسی تغییرات بیان ژن p53 در سلول‌های ردهA549 )سرطان ریه( و AGS )سرطان معده( تحت تاثیر عصاره هیدروالکلی گونه Nepeta glomerulosa

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

سپیده صاحبی؛ سیده مهدخت مداح؛ گلاله مصطفوی


جداسازی و شناسایی باکتری‌های شیمیوارگانوتروف موجود در سطح آرامگاه کوروش بزرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

پریسا محمدی؛ مهناز قلی پور شهرکی؛ اعظم علی اصغری وشاره؛ عزت عسگرانی؛ ندا شعاعی؛ زهرا فلاحی


معرفی مدل های غشای سلول سرطانی و ارزیابی عملکردی آن ها در تقابل با پپتید زیست-فعال، با استفاده از شبیه سازی های دینامیک مولکولی تمام-اتمی و هدایت شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

سمیه دباغ صادق پور؛ محبوبه ضرابی؛ سعید بلالایی؛ ریحانه رمضانی


سنتز نانوذرات کبالت روی بستر اکسید گرافن مغناطیسی و کاربرد آنها به عنوان کاتالیست قابل بازیافت و سنجش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1402

نازنین خادمی؛ زهرا کرمی


شناسایی واریانتهای اللی ژن گیرنده ملاتونین((MTNR1A در جمعیتی از میش‌های نژاد افشاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1402

ندا صبا؛ رحیمه سپهری؛ محمدطاهر هرکی نژاد


استخراج و غربالگری محاسباتی پپتیدهای فعال‌کننده آپوپتوز از شیر با هدف بهینه‌سازی درمان سرطان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1402

الناز چیت ساززاده؛ فرزانه محمدی فارسانی؛ محمد رضا گنجعلی خانی


همسانه‌سازی و بیان موقت و دائم پپتید ضد میکروبی انسانی Cathelicidin LL-37 در توتون و بررسی تاثیر آن روی عامل بیماری شانکر باکتریایی در شرایط In vitro

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1402

ابوالفضل افتخاری سیس؛ فاطمه دهقان نیری


بهبود اثر ضد توموری پکلی تاکسل توسط پپتید ضد رگ زایی در مدل موشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

مهسا قیاسیان ابیانه؛ سرور رمضان پور؛ سمیه احتشام


سنتز زیستی، بهینه سازی و مشخصه یابی نانوذرات طلا توسط عصاره بذر بنگ دانه (Hyoscyamus niger) به روش تاگوچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1403

10.22034/cmr.2024.7535.2553

مهلا اسدی؛ امین باقی زاده