موضوعات = بیوانفورماتیک
شناسایی و پیشگویی میکروRNA جدید و بیماری هموفیلی A

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399

حلیمه رضائی؛ مجید متولی باشی؛ سید جواد مولی


تاثیر مشتق های بوسولیک اسید 3-O-Acetyl-11-keto-β-boswellic acid (AKBA) روی ساختار مونومر و دیمر Aβ(1-40) و Aβ(1-42) : نگرش شبیه سازی دینامیک مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

محمدرضا بزرگمهر؛ شهلا بلبلیان؛ علی مرسلی


مقایسه In silico پپتیدهای زیست‌فعال حاصل از آنزیم روبیسکو سه ریزجلبک با پروتئین-های متداول مصرفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

لیلا زرندی میاندوآب؛ سیده فهیمه رضوی؛ فرشاد پوریوسف؛ نادر چاپارزاده


مطالعه تغییرات ساختاری و دینامیکی پروتئین GSK3β در حضور لیگاند CHIR99021 با استفاده از شبیه سازی و داکینگ مولکولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

جواد کاظمی؛ حسین شاهسوارانی؛ پرویز پاکزاد؛ محمد علی شکرگذار


شناسایی و بررسی بیان ریز RNA‌های حفاظت‌شده مرتبط با تنش شوری در عدس (Lens culinaris L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

مهدی گودرزی؛ احمد اسماعیلی؛ سید سجاد سهرابی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ حمید رضا عیسوند


غربالگری مجازی مبتنی بر ساختار با توان بالا جهت انتخاب ترکیب(ترکیبات) شیمیایی مهارکننده‌ی جدید علیه کمپلکس فاکتور رونویسی FOXM1 با ترادف ژنومی هدف

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 198-211

حمید مهدیونی؛ طاهره مراتی


طراحی مجازی و مدلسازی مولکولی ترکیبات پپتیدی پایدار کننده ساختار چهارتایی گوانین

دوره 35، شماره 2، تیر 1401، صفحه 316-331

سید احمد عبادی؛ دارا دستان؛ مریم خزایی


تأثیر الگوریتم‌های فراابتکاری در همترازی شبکه‌های مبتنی بر میانکنش پروتئین-پروتئین در پنج گونه زیستی

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 152-167

الهام مهدی پور؛ محمد قاسم زاده


بررسی ایمونوانفورماتیک ‌لیزین‌های کدشده در باکتریوفاژهای موثر بر باکتری‌های جنس سودوموناس

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 424-439

اشکان عباسی فرد سمنانی؛ مهدی صادقی؛ شمس الضحی ابوالمعالی؛ شکیبا درویشعلیپور استانه


بررسی In silico روند تکامل مولکولی و گسترش خانوادۀ پروتئینی ژرانیل‌ژرانیل‌دی فسفات‌سنتاز در گیاهان

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 444-455

سارا فرحبخش؛ سنبل ناظری؛ زرین مینوچهر


مقایسه برنامه های سرهم‌بندی و آنالیز هستی‌شناسی با استفاده از داده‌های حاصل از توالییابی ترنسکریپتوم زرین‌گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss.)

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 207-217

عبدالناصر پورصلواتی؛ امین ابراهیمی؛ سجاد رشیدی منفرد


کشف رابطه‌ی میان تنظیم بیان ژن‌ها و تغییرات هیستون استیلاسیون با استفاده از شبکه عصبی

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 411-416

نفیسه بنی‌رضی مطلق؛ فاطمه زارع میرک آباد


مدل سازی پروتئین استرس گرمایی70 (HSP70) زنبورعسل به روش همولوژی مدلینگ و شبیه سازی ملکولی و اتصال آن به HSP40

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 417-431

الهام رضوان نژاد؛ صفا لطفی؛ آزاده بوستان


جداسازی ، همسانه‌سازی و آنالیزهای بیوانفورماتیکی زیر واحد I ژن سیتوکروم اکسیداز C در مرکبات

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 469-477

علی عباسی؛ مریم غائب زمهریر؛ مسعود توحیدفر؛ نادر حسن زاده


بررسی محتوای اسیدآمینه ای، ساختار و ارتباطات فیلوژنتیکی توکسین های دیس‎اینتگرین گونه‌های مار افعی

دوره 32، شماره 3، آبان 1398، صفحه 320-329

مریم ربیعی؛ فرزانه محمدی فارسانی


ارزیابی ویژگی‌های ساختاری وعملکردی مجموعه پروتئینی Xpt به منظور توسعه‌ روش‌های مولکولی در طراحی نسل جدید آفت کش ها

دوره 32، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 183-197

مهسا جلیلی منش؛ علی اکبر حداد مشهدریزه؛ علی مخدومی؛ محمد رضا حسین دخت


کشف مهارکننده علیه بتا لاکتاماز CTX-M-9 باکتری E.coli با استفاده از مطالعات داکینگ ملکولی، MM/PBSA و دینامیک ملکولی

دوره 32، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 19-31

کامبیز داوری؛ جمیله نوروزی؛ فرزانه حسینی؛ عباس اخوان سپهی؛ ساکو میرزائی


تجزیه و تحلیل آماری پپتیدهای ضدسرطان گیاهی با استفاده از محیطR

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 312-324

لیلا زرندی میاندوآب؛ الهه زاده حسینقلی


بررسی و آنالیز بیوانفورماتیک ژن و پروتئین اسکوالن سنتاز در سویه ی بومی آئورانتیوکیتریوم

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 386-397

مجتبی مرتضوی؛ شهریار شاکری؛ فرشاد خوش بصیرت؛ محمود ملکی


بررسی زیست‌داده‌ای ویژگی‌های ساختاری، عملکردی و دامنه میزبانی آنزیم‌های باکتریایی موثر در مقاومت به استرس‌های اکسیداتیو

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 409-423

نازنین غلامپور فاروجی؛ علی اکبر حداد مشهدریزه؛ سمانه دولت آبادی


مقایسه الگوریتم‌های برپایه یادگیری ماشین بر دقت تخمین داده‌های گمشده حاصل از آزمایش‌های ریزآرایه

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 612-622

مریم مشیری؛ مصطفی قادری زفره ای؛ فرزان قانع گلمحمدی