موضوعات = قارچ شناسی
تاثیر عصاره جلبک سبز Spirogyra sp. بر میزان ترشح آنزیم پکتیناز و سطح بیان ژن PgaA در قارچ Aspergillus niger

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 169-179

امیر مسعود حیدری نژاد؛ ناصر پنجه که؛ سید کاظم صباغ؛ محمد سالاری؛ محمد رضا سرافراز اردکانی


مطالعه تنوع ژنتیکی جدایه های Septoria tritici از مزارع گندم استان ایلام با استفاده از نشانگر SSR

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 433-451

خشنود نوراللهی


قارچ ها به عنوان یکی از عوامل فرسودگی زیستی بنای آرامگاه کوروش کبیر

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 290-298

نسیم مقبولی بلاسجین؛ پریسا محمدی