موضوعات = ژنتیک
بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های Dactylis glumerata با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

دوره 31، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 27-35

هوشنگ رحمتی؛ هومن شیروانی


ارزیابی ارتباط چندشکلی ژن FTO با صفات لاشه و فراسنجه‌های خونی در بره‌های آمیخته افشاری-برولا مرینو

دوره 31، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 46-57

وحید سلمانی؛ محمد طاهر هرکی نژاد؛ معصومه صالح؛ مراد پاشا اسکندری نسب؛ داریوش سلیمی


بررسی ارتباط پلی مورفیسمی های تک نوکلئوتیدی ( اگزون 22 ، ,rs362691 C>G و اینترون 59 ، rs736707 C>T ) ژنReelin با ناهنجاری طیف اوتیسم در کودکان مبتلای آذری در شمالغرب ایران

دوره 31، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 76-81

لیلا مهدیزاده فانید؛ مینا آدمپورزارع؛ حسن شاهرخی


بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های چچم دائمی (Lolium perenne) با استفاده از نشانگرهای مولکولی و بیوشیمیایی

دوره 30، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 361-374

هوشمند صفری؛ هومن شیروانی؛ لیدا فریدونی


بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم C825T در ژن GNB3 با چاقی در جمعیت استان اردبیل

دوره 30، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 422-429

فاطمه ناطق؛ هاشم یعقوبی؛ کیوان رجبعلیزاده


بررسی خاصیت آنتاگونیستی وتنوع ژنتیکی جدایه های استرپتومایسس استخراج شده از خاکهای استان کرمان جهت کنترل بیولوژیک قارچ بیمارگر Sclerotinia sclerotiorum

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 219-229

فاطمه بنی اسدی؛ امین باقی زاده؛ غلامحسین شهیدی بنجار


بررسی تاثیر جهش در ناحیه پروپپتید بر بیان فاکتور IX انسانی

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 208-218

جعفر وطن دوست؛ َشکوفه حسن آبادی؛ مجید مومنی مقدم


بررسی جهش های شایع ژن KRAS در بیماران مبتلا به سرطان کلورکتال تک گیر در استان خوزستان

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 312-320

سید رضا کاظمی نژاد؛ آسیه کازرونیان؛ حمید گله داری؛ تینا شفاف


بررسی نسبت جمعیت کروموزوم‌های جنسی X و Y در انزال گاوهای نر هلشتاین و نقش غلظت تستوسترون خون بر نسبت جمعیتی

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 72-79

مونا خلقی؛ فرید حیدری؛ جلال رستم زاده؛ محمد رزم کبیر


جداسازی، همسانه سازی و بیان ژن زیرواحد آلفا فیکوسیانین در سیستم بیانی اشرشیاکلی

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 352-359

زهرا شجاع؛ حمید رجبی معماری؛ محمد رعایایی اردکانی


تجزیه و تحلیل کاریوتیپی ژنوتیپ‌های بومادران با استفاده از روش‎های آماری چند متغیره

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 371-383

محمد ضابط؛ فاطمه افشاری


تنوع آللی ژن کالپاستاتین در گوسفند سنجابی

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 395-402

محمد رضا محمدآبادی


مطالعه مولکولی متیلاسیون پروموتر ژن های p14, p15 و p16 در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان بافت سنگفرشی مری

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 403-412

شهلا محمدگنجی؛ صدف مهبودی؛ فردوس رستگار جزی


ارتباط پلی مورفیسم5'UTR ژن تیروگلوبولین با خصوصیات لاشه در بره های آمیخته افشاری× برولا مرینو

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 420-429

ملیحه نظآم آیادی؛ طاهر هرکی نژاد؛ محمد حسین شهیر؛ روناک خرمتایی؛ مرادپاشا اسکندری نسب؛ لیلا دانش مقدم؛ رحمان رستم خانی


کلونینگ، بیان و تعیین خصوصیات لیپاز کایمریک باسیلوس ترموکاتنولاتوس در باکتری Escherichia coli

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 202-210

28205

سیدحسین خالقی نژاد؛ علی اصغر کارخانه ای؛ غلامرضا مطلب؛ سعید امین زاده؛ باقر یخچالی