کلیدواژه‌ها = فاکتور‌های رونویسی
بررسی بیان ژن‌های NAC6 و NAC10 بر روی گیاه تراریخت و غیر تراریخت برنج

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 29-43

کبری عرب؛ رودابه راوش؛ بهروز شیران