کلیدواژه‌ها = زیست توده
بهینه سازی رشد و تولید زیست توده قارچ اندوفیت Piriformospora indica

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 304-312

هما نورا؛ صالح شهابی وند؛ فرخ کریمی؛ احمد اقایی؛ فرشاد درویشی