کلیدواژه‌ها = فعالیت ضد‌اکسیدانی
بررسی فعالیت ضد‌اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره متانولی برگ‌های نعناع دشتی

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 455-468

مرتضی یزدانی؛ فرشته جوکار کاشی؛ اکرم رحیمی مقدم