کلیدواژه‌ها = واکنش زنجیره‌ای پلیمراز در زمان واقعی
بررسی بیان ژن های STE20 و MYBA مرتبط با انتقال سیگنال در زودرسی انگور یاقوتی سیستان

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 409-420

سجاد نوروزی؛ عباسعلی امام جمعه؛ محمود سلوکی؛ فروزان حیدری