کلیدواژه‌ها = الکتروفورز دو بعدی
بررسی تغییرات پروتئوم ارقام حساس و مقاوم برگ گوجه فرنگی در واکنش به قارچ بیمارگر Alternaria solani

دوره 34، شماره 3، مهر 1400، صفحه 342-357

بتول صادقی؛ محمد سالاری؛ سعید میرزایی؛ ناصر پنجه که؛ سید کاظم صباغ