کلیدواژه‌ها = کروماتوگرافی مایع- طیف سنجی جرمی
شناسایی و مقدار سنجی نسبی تغییرات پروتئوم مبتنی بر اشک متاٌثر از بیماری قوز قرنیه

دوره 34، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 45-56

سودابه شفیعی؛ خسرو جدیدی؛ بهروز وزیری؛ خسرو خواجه