کلیدواژه‌ها = miRBase
شناسایی miRNAهای پاسخ‌دهنده به تنش گرما در عدس و ژن‌های هدف آنها

دوره 34، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 143-154

سیده زهرا حسینی؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ حسین فلاحی؛ عبدالحسین رضایی نژاد


شناسایی و تعیین خصوصیات میکرو RNA‌های حفاظت شده در عدس

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 432-444

سید سجاد سهرابی؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ حسین فلاحی