کلیدواژه‌ها = عدس
شناسایی و بررسی بیان ریز RNA‌های حفاظت‌شده مرتبط با تنش شوری در عدس (Lens culinaris L.)

دوره 36، شماره 3، مهر 1402، صفحه 230-247

مهدی گودرزی؛ احمد اسماعیلی؛ سید سجاد سهرابی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ حمید رضا عیسوند


شناسایی miRNAهای پاسخ‌دهنده به تنش گرما در عدس و ژن‌های هدف آنها

دوره 34، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 143-154

سیده زهرا حسینی؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ حسین فلاحی؛ عبدالحسین رضایی نژاد


شناسایی و تعیین خصوصیات میکرو RNA‌های حفاظت شده در عدس

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 432-444

سید سجاد سهرابی؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ حسین فلاحی