کلیدواژه‌ها = تجزیه ارتباط
شناسایی نشانگرهایIRAP مرتبط با صفات مورفولوژیکی-زراعی در آفتابگردان دانه روغنی (Helianthus annuus L.) تحت شرایط آبیاری معمولی و محدود

دوره 36، شماره 4، دی 1402، صفحه 343-357

10.22034/cmr.2023.2166

نسرین اکبری؛ رضا درویش زاده


شناسایی نشانگرهای ISSR، IRAP و iPBS حاوی اطلاعات برای ویژگی‌های برنج در دو شرایط غرقاب و تنش خشکی

دوره 34، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-20

حال‌ بی‌بی بادیردست؛ سید یحیی صالحی لیسار؛ حسین صبوری؛ علی موافقی؛ ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری


ارتباط نشانگر‌های مولکولی ریز ماهواره با صفات مرفوفنولوژیک در برنج تحت شرایط غرقاب و تنش خشکی

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 226-239

سمیه میری؛ حسین صبوری؛ علی اکیر عبادی؛ سید جواد سجادی


ارتباط نشانگر‌های ISSR با صفات زراعی برنج در شرایط غرقاب و تنش خشکی

دوره 32، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 106-122

محمدرضا کریم؛ حسین صبوری؛ محمد علی ابراهیمی