بیوتکنولوژی
1. ارزیابی بیان موقت ژن های AS1 و 4'CGT در ﮔﻠﺒﺮگ‌ﻫﺎی بنفشه آفریقایی ﺑﺎ سیستم اﮔﺮواﯾﻨﻔﯿﻠﺘﺮﯾﺸﻦ جهت تولید رنگ جدید در گل

امیر رجبی؛ لیلا فهمیده؛ مجتبی کیخاصابر؛ ولی اله قاسمی عمران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

چکیده
  تولید ارقام زینتی با رنگ‌های جدید هدف اصلی در صنعت گل و گیاهان زینتی است. بنفشه آفریقایی از لحاظ تجاری به خوبی شناخته شده و در رنگ‌های مختلفی به جز گل زرد موجود است. این پژوهش با هدف تغییر رنگ گلبرگ‌های بنفشه آفریقایی و تولید مسیر بیوسنتزی رنگدانه آئورون از طریق دست‌ورزی ژنتیکی ژنهای AS1 و 4'CGT انجام شد. بدین منظور‌، این ژن‌ها با استفاده ...  بیشتر

2. جداسازی و بررسی بیان واریانت MdMYB10bدر سیب گوشت قرمز و مطالعه اللیسم ژنهای مسئول رنگ قرمز در سیب

عباس یداللهی؛ ابراهیم محمودی؛ بهرام محمدسلطانی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 136-143

چکیده
  خانواده ژنی MYB بعنوان یکی از بزرگترین فاکتورهای رونویسی در گیاهان نقش¬های متعددی بر عهده دارند که یکی از مهمترین آنها تنظیم سطح آنتوسیانین در پیکره گیاه است. در سیب (Malus ×domestica) سه ژن MdMYB1، MdMYBA و MdMYB10 با کنترل سطح آنتوسیانین مسئول توسعه رنگ قرمز می¬باشند.در این مطالعه ضمن جداسازی یک واریانت از ژن MdMYB10، با نام MdMYB10b، از یک سیبگوشت ...  بیشتر