کلیدواژه‌ها = نانوکورکومین دندروزومی
بررسی اثر نانوکورکومین دندروزومی بر بیان ژن های POU5F1 و NANOG در رده سلولیCaco-2 سرطان کولون

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 292-301

مرضیه چوری؛ سهراب بوذرپور؛ عبدالوهاب مرادی؛ عیسی جرجانی