بیولوژی مولکولی
1. جداسازی، شناسایی و بررسی ساختار ژن دفنسین (Def1) تربچه خوراکی (Raphanus sativus)

مریم اعتباری؛ مصطفی مطلبی؛ محمدرضا زمانی؛ زهرا مقدسی جهرمی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 136-145

چکیده
  امروزه مطالعات نشان داده است که گیاهان، با تولید پپتیدهای ضدقارچی به نام دفنسین ها، سبب ایجاد منافذی درغشاء سلولی قارچ مهاجم و در نتیجه خروج ترکیبات سلولی به بیرون ازغشاء، تغییر در پتانسیل غشاء و نهایتاً مرگ سلولی را منجر می شوند. هدف این تحقیق جداسازی، شناسایی و بررسی ساختار ژن Def1 تربچه خوراکی (Raphanus sativus) با کلون کردن و تعیین توالی ...  بیشتر