کلیدواژه‌ها = اصلاح
بررسی نرزایی دو گونه با ارزش دارویی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad) و مرزه رشینگری (S. rechingeri Jamzad)

دوره 31، شماره 4، دی 1397، صفحه 458-470

مصطفی افضلی فر؛ جواد هادیان؛ محمد حسین میرجلیلی؛ مهران عنایت شریعت پناهی


بررسی مراحل نموی و امکان رویان زایی از میکروسپورآویشن‌دنایی(Thymus daenensis)

دوره 31، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 200-209

امین حیدری؛ جواد هادیان؛ محمد حسین میرجلیلی؛ علیرضا کرمی؛ محمد رضا کنعانی