بیولوژی سلولی
1. بررسی کشت سلول‌های بنیادی اسپرم ساز در شرایط چسبنده و غیر چسبنده

حسین عزیزی؛ عبدالحسین شاهوردی؛ اباصلت حسین زاده کلاگر

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 337-347

چکیده
  سلول‌های بنیادی اسپرم ساز سلول‌هایی هستند که در غشاء پایه لوله های اسپرم ساز قرار گرفته و قادر به تولید اسپرم در طول حیات مردان می-باشند. مطالعات مختلف آزمایشگاهی نشان داد این سلول‌ها بعد از جداسازی از بافت بیضه، تحت شرایط های خاص قادر به کشت هستند. در این مطالعه سلول‌های بیضه موش های نر5-7 روزه نژاد NMRIپس از تیمار با آنزیم‌های هضم ...  بیشتر