کلیدواژه‌ها = Trichoderma
بیان هترولوگ آنزیم کیتیناز 36 کیلو دالتونی از قارچ Trichoderma atroviride در میزبان پروکاریوتی

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 447-457

مهسا یزدان پناه سامانی؛ محمد رضا زمانی؛ مصطفی مطلبی؛ زهرا مقدسی جهرمی


سکروتوم قارچ- 1103 Trichoderma harzianum و نقش بیوکنترلی آن

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 107-114

28111

سارا کاظم زاده؛ ناصر فرخی؛ سعید امین زاده؛ سید مهدی علوی؛ ابوالفضل سرپله؛ مجتبی ممرآبادی