کلیدواژه‌ها = پراکسیداز
خصوصیات و کاربردهای پراکسیدازهای گیاهی و نانوزیم‌های شبه پراکسیداز

دوره 36، شماره 3، مهر 1402، صفحه 297-314

فهیمه بهرام نژاد؛ علی ریاحی مدوار


بررسی تاثیر سالیسیلیک اسید بر روی فعالیت آنزیم‌های پراکسیداز، کاتالاز و پلی‌فنل‌اکسیداز در گیاه سیب‌زمینی آلوده به قارچ Rhizoctonia solani

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 244-255

محمد رضا هادی؛ مجتبی جعفری نیا؛ غلامرضا بلالی


بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های سه گونه بابونه(Anthemis sp) با استفاده از فعالیت آنزیمی پراکسیداز

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 35-43

مریم السادات ذکری؛ پروین صالحی شانجانی؛ حمیده جوادی؛ محمد علی علیزاده


تغییرات فعالیت بیولوژیکی آنزیم های بزاقی در سیگاری ها

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 125-135

عاطفه قدیمی؛ ریحانه سریری؛ حسن آریاپور؛ علی عرفانی؛ فهیمه نصرت آبادی