کلیدواژه‌ها = SNP
ارتباط بین پلی مورفیسم rs2910164 ژن miR146a با سرطان سینه در زنان ایرانی به روش Tetra-Arms PCR

دوره 34، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 623-637

الهام سیاسی؛ مهکامه سلیمانی؛ صدیقه مهرابیان


پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی بخشی از ژن GH و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان افشاری و افشاری-برولا مرینو

دوره 31، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 222-232

رحیمه سپهری؛ طاهر هرکی نژاد؛ ضادق علیجانی؛ جلیل شجاع؛ سیدعباس رافت