کلیدواژه‌ها = Ebenus stellata
بررسی ویژگی های ساختاری و تکوینی دانه گرده، تخمک، رویان و دانه در گونه Ebenus stellata

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 278-291

نیره تنعمی؛ پریسا جنوبی؛ عبدالکریم چهرگانی راد؛ احمد مجد؛ مسعود رنجبر