کلیدواژه‌ها = غلظت بازدارنده
بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره کلاله و گلبرگ گونه‌های مختلف زعفران (Crocus Spp.)

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 265-273

منصور افشار محمدیان؛ شیرین کردی؛ احمد مشهدی نژاد